Δήμος

 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Οι αποφάσεις αναρτώνται πλήρεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

375/2017 Καθορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2018

374/2017 Καθορισμός τελών χρήσης Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2018

125/17 Tροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Κεφαλλονιάς

82/17 Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κεφαλλονιάς

81/17 Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς

80/17 Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς

403/16 Απόφαση για τον καθορισμό τελών χρήσης Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2017 ΑΔΑ: 7Γ5ΥΩΕ5-Ρ44

402/16 Απόφαση για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2017 ΑΔΑ: 7ΙΟΦΩΕ5-ΠΤΝ

363/16 Απόφαση της 20ης Συνεδρίασης της 18/11/2016  ΑΔΑ  ΧΔΜΩΕ5-Χ2Α

276 απόφαση της 26ης συνεδρίασης της 22/11/2015

257 απόφαση της 25ης συνεδρίασης της 18-19/11/2015

258 απόφαση της 25ης συνεδρίασης της 18-19/11/2015

24/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                            
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
               
                            
 
 
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς