Δήμος

Δημοτικές Κοινότητες

Κάθε Δημοτική Κοινότητα αποτελεί γεωγραφική και αυτοδιοικητική μονάδα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης.
Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις αναθεωρήσεις του στο Δήμο Κεφαλλονιάς θεσμοθετούνται 6 Δημοτικές Κοινότητες.
Όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας και ο Πρόεδρός του. Το Συμβούλιο εκλέγεται ταυτόχρονα με την εκλογή του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μελών του κυμαίνεται από 5 έως 15 μέλη ανάλογα με τον πληθυσμό της δημοτικής κοινότητας. Τα 3/5 των εδρών του Συμβουλίου εκλέγονται από τον συνδυασμό του επιτυχόντος Δημάρχου και τα 2/5 αναλογικά από τους επιλαχόντες συνδυασμούς. 

Ειδικότερα:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ
Αργοστολίου Λούκας Νιφοράτος Ισμήνη Κρεμμύδα
Δημήτριος Κουμαριώτης 
Αφροδίτη Δελλαπόρτα
Πηνελόπη Ταράζη
Αλέξανδρος Γαβριελάτος
Κωνσταντίνος Διακάτος
Γεράσιμος-Δημήτριος Καούκης
Διονύσιος Παγουλάτος
Ιάκωβος Νιφοράτος
Παναγιώτης Τζανάτος
Πόρου Ιωάννης Πετράτος  Επαμεινώνδας Κουστουμπάρδης
Ασπασία Σεριάτου
Οδυσσεύς Γαλιατσάτος
Σταυρούλα Κρατημένου-Νίκα                                                    
Ληξουρίου Δημήτριος Μαρκέτος Ευριπίδης Σπυράτος
Ευανθία Καλέντζου
Ανδρέας Μοσχόπουλος
Σπυρίδων Παπαδάτος           
Σάμης Γαβριήλ Ρασσιάς Ροζάνα Πολυχρονάτου 
Αλεξάνδρα Κότση 
Ζήσιμος Βαγγελάτος
Γεώργιος Πολυχρονάτος
Σκάλας

Χαράλαμπος Κουρκουμέλης Σπυρίδων Ζαπάντης
Δημήτριος Κατσιλίδης
Γεράσιμος Κορκός-Κουρής
Πέτρος Κουρκουμέλης                
Φαρακλάτων Δημήτριος Παπαναστασάτος Ανδρέας Βασιλάτος
Μαρίνα Κανάκη-Στρακάτου
Ευαγγελία Βαλέντη
Ελένη Καλογηράτου

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας εκλέγεται εκ των μελών του για θητεία δυόμιση ετών. Εκλέγεται επίσης και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, μεταξύ άλλων, ασκεί και τις εξής αρμοδιότητες:

 1. εκπροσωπεί το Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας,
 2. ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον Δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της κοινότητας, συνεργάζεται με τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη δημοτική κοινότητα,
 3. εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου,
 4. ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.

 

Το Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας:

 1. αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 2. αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής,
 3. προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων

 

Το Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

 1. τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
 2. την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,
 3. την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
 4. τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
 5. την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
 6. την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
 7. την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
 8. την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
 9. την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
 10. τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής
 11. της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
 12. τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
 13. την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας,
 14. την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας,
 15. την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
 16. την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.

 

 

 

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς