Οργανισμοί-Επιχειρήσεις

Δημοτική Επιχείρηση 'Υδρευσης και Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς

 

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Λεωφ. Βεργωτή 63, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100

ΤΗΛ: 26710230642671023064  FAX: 2671024668

 

Α.Φ.Μ: 999414135, Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς (Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς) είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα που προήλθε από τη συγχώνευση των τριών υφιστάμενων Δ.Ε.Υ.Α. του νησιού μας δηλ. Σάμης, Λειβαθούς και Αργοστολίου και προβλέπεται να έχει περιοχή αρμοδιότητας όλη τη γεωγραφική ενότητα της Κεφαλλονιάς. 

 

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο της Δ.Ε.Υ.Α. αποτελείται από τον ιδρυτικό νόμο 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α/80) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως ισχύει σήμερα ενώ σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν 3463/2006) αποτελεί δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού. Η λειτουργία της διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. 

 

Σκοπός της επιχείρησης είναι η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, εμφιάλωσης νερού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Κεφαλλονιάς.  

Αντικείμενο είναι :

 

 •  ο προγραμματισμός των απαιτούμενων έργων υποδομής για την εξασφάλιση της ύδρευσης και αποχέτευσης της Κεφαλλονιάς, καθώς και η μέριμνα για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών.

 •  Η εκπόνηση ή η ανάθεση εκπόνησης όλων των απαιτούμενων μελετών που αφορούν την κατασκευή των παραπάνω έργων.

 •  Όλες οι σχετικές με την υλοποίηση των παραπάνω τεχνικών έργων δραστηριότητες.

 •  Η λειτουργία και η συντήρηση των δικτύων ύδρευσης, των δικτύων αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και της μονάδας βιολογικού καθαρισμού των οικιακών λυμάτων.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς στην παρούσα χρονική περίοδο είναι υπεύθυνη για την υδροδότηση και αποχέτευση των δημοτικών ενοτήτων Αργοστολίου, Λειβαθούς και Σάμης.

 

 

Η υδροδότηση πραγματοποιείται από 45 γεωτρήσεις, από τις πηγές Παπαδάτου (αφορά το Αργοστόλι) και τη Λίμνη Άβυθο (αφορά τη Σάμη) ενώ το πλήθος των ενεργών υδρομέτρων ανέρχεται σε 18.800.

 

Το δίκτυο αποχέτευσης περιλαμβάνει 20 αντλιοστάσια και 2 Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων στο Αργοστόλι (δυναμικότητα επεξεργασίας 6.000 κυβικά/ημέρα και δυνατότητα εξυπηρέτησης 30.000 κατοίκων) και στη Σάμη (δυναμικότητα επεξεργασίας 2.700 κυβικά/ημέρα και δυνατότητα εξυπηρέτησης 8.000 κατοίκων).

 

 

Η διοίκηση της επιχείρησης ασκείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους κατωτέρω:

 

 

 1.  Ανουσάκη Νικόλαο, Πρόεδρο

 2.  Λυκούδη Ιωάννη, Αντιπρόεδρο

 3.  Γαρμπή Σοφία, Μέλος

 4.  Κωνσταντάκη Άγγελο, Μέλος

 5.  Παπαδάτο Νικόλαο, Μέλος

 6.  Αγγούρια Άγγελο, Μέλος

 7.  Κατσιβέλη Γεώργιο, Μέλος

 8.  Μωραΐτη Βασίλειο, Μέλος

 9.  Σπαθή Σταύρο, Μέλος

 10.  Δεστούνη Γεράσιμο, Μέλος

 11.  Εκπρόσωπο εργαζομένων, Μέλος (θα οριστεί σε συνέλευση εργαζομένων)

 

Η καθημερινή εργασία της επιχείρησης ελέγχεται από το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση του σκοπού της επιχειρήσεως, προΐσταται του προσωπικού και έχει την μέριμνα και την ευθύνη της εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού  Συμβουλίου. 

 Το προσωπικό της επιχείρησης αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 27 άτομα από τα οποία τα 6 είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου με 3ετή απόσπαση στη Δ.Ε.Υ.Α

 

 

Γραφεία της επιχείρησης για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών λειτουργούν:

 

1. Λιθοστρώτου 70 στο Αργοστόλι, τηλ. 26710-23064

2. Κεραμειές Λειβαθούς, τηλ. 2671068336, 2671068336

 

3. Πριάμου& Σουηδίας, Σάμη, τηλ. 2674023744, 2674023744

  

Επίσης βλάβες κατά τις απογευματινές ώρες μπορούν να δηλωθούν στο 26710-22958.

 


Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς