Οργανισμοί-Επιχειρήσεις

Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας - Ο.Κ.Α.Π

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ο.Κ.Α.Π.)

ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο.Κ.Α.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κτίριο ΕΟΜΜΕΧ - Λεωφόρος Βεργωτή 131, Αργοστόλι

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 26710224252671022425

ΦΑΞ: 2671025994

Email: okap-kef@otenet.gr

 

Ο «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας» (Ο.Κ.Α.Π.) Δήμου Κεφαλλονιάς αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του ενιαίου Δήμου Κεφαλλονιάς που συστάθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 131/26.02.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς σε εφαρμογή των διατάξεων του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) που προέβλεπε τις υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

Στο ΝΠΔΔ που δραστηριοποιήθηκε αμέσως μετά τη δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. 1211/14.06.2011,τεύχος Β΄ συγχωνεύθηκαν δεκατέσσερα (14) Ν.Π.Δ.Δ. του ενιαίου Δήμου Κεφαλλονιάς που ανήκαν στις πρώην Δημοτικές Ενότητες όπως και είναι :

 1. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αργοστολίου
 2. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Παλικής
 3. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Σάμης
 4. Κ.Α.Π.Η. Αργοστολίου
 5. Κ.Α.Π.Η. Πυλάρου
 6. Κ.Α.Π.Η. Λειβαθούς
 7. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ελειού Πρόννων
 8. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Φάρσων «Ο Γιάννης Βουτσινάς»
 9. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Χαβδάτων
 10. Πετρίτσειος Δημοτική Βιβλιοθήκη «Ο Δαμωδός»
 11. Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Πυλαρέων - Ζησιμάτειος
 12. Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Λειβαθούς
 13. Ναυτικό Μουσείο Ιονίου
 14. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Μεσσοβουνίων

Ο «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας» Δήμου Κεφαλλονιάς αποτελεί καθολικό διάδοχο όλων των «ενεργών» υφισταμένων δομών των οποίων και συνεχίζει τη λειτουργία μέχρι τον επαναπροσδιορισμό των δράσεων.

Σκοπός του Οργανισμού

Σκοπός του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Κεφαλλονιάς είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

α) Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής

β) Προώθησης της Απασχόλησης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ενηλίκων και Ευπαθών Ομάδων

γ) Παιδείας (Βιβλιοθήκες, δημιουργική απασχόληση παιδιών κλπ)

δ) κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με το σκοπό του Νομικού Προσώπου και αποσκοπεί στην υποστήριξη και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου και σε κάθε περίπτωση δεν εμπίπτει στις κρατικές αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στους Δήμους κατά το Ν. 3463/2006 ή τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με το Ν. 3852/2010 και ασκούνται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του Δήμου και όσες εξαιρούνται με οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση.

Διοίκηση

Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από δεκαπενταμελές Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:

 • Έξι Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
 • Οκτώ μέλη δημότες που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
 • έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων

ΔΟΜΕΣ και ΔΡΑΣΕΙΣ που εποπτεύει το ΝΠΔΔ

Το ΝΠΔΔ εποπτεύει όλα τα συγχωνευμένα Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Κοινωνικών Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» που ως δράσεις μεταφέρονται σε αυτό σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 338/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς.

Με την ίδια απόφαση μεταφέρονται στο ΝΠΔΔ ως δράσεις και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα των Παιδικών Σταθμών (Πυλάρου & Ελειού Πρόννων) και το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Κ.Η.Φ.Η. Πυλάρου. Τα μεταφερόμενα προγράμματα συνεχίζουν να υλοποιούνται από το ΝΠΔΔ, το οποίο θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται όσα απορρέουν από τις συμβάσεις έργου ή από τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους.

 

 

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς