Πολιτική Προστασία kedike youreurope Συνπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Ερμής Διαύγεια Καλλικράτης Σύζευξις

vodafone

Drink

Drink

Αλκοόλ και ανήλικοι

EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Eπιχείρησης

Τρόποι υποβολής αιτημάτων/καταγγελιών
 1. Έγγραφη με επίδοση της καταγγελίας αυτοπροσώπως
 2. Mέσω fax
 3. Τηλεφωνικά
 4. Ηλεκτρονικά ( Hλεκτρονική υποβολή )

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας με το Συμπαραστάτη:

(+30) 2671 022933

Διεύθυνση:

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Διοικητική Υπηρεσία Δήμου Κεφαλλονιάς

Αργοστόλι Τ.Κ. 28100
Κεφαλλονιά

Για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων/καταγγελιών παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρμας αναφοράς που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς και πατήστε Αποστολή. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης θα ενημερωθεί άμεσα και θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Σε δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων διορίζεται Συμπαραστάτης του δημότη και της Επιχείρησης. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από προκήρυξη, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου, επιλέγεται πρόσωπο κύρους και με εμπειρία για τη συγκεκριμένη θέση. Αποκλείεται να έχει την ιδιότητα αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και για τη θέση ισχύουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα του άρθ.14 του Ν. 3852/2010. Έχει 5ετή θητεία. Η επιλογή του πρέπει να γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ανάκληση του Συμπαραστάτη μπορεί να γίνει λόγω πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς εξέλεξε με την απόφαση 125/2011 και πλειοψηφία 2/3 ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τον κ.Γεράσιμο Αλυσανδράτο.

Έργο του Συμπαραστάτη είναι η παροχή των υπηρεσιών του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο νέο Καλλικράτειο Δήμο Κεφαλλονιάς όπως αυτά προσδιορίζονται επακριβώς στη διάταξη του άρθρου 77 του Ν 3852/2010.

Ο Συμπαραστάτης ως αρωγός στην εμπέδωση αισθήματος  ασφάλειας δικαίου μεταξύ της Δημοτικής Διοίκησης και του Δημότη και της Επιχείρησης,  αναπτύσσει μια πολυμερή δράση, με κύρια χαρακτηριστικά τη διαμεσολάβηση
μεταξύ των Δημοτικών υπηρεσιών και Οργανισμών και των δημοτών, κατοίκων και των επιχειρήσεων της Κεφαλλονιάς, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την τήρηση της  νομιμότητας και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης.

Η αποτελεσµατική οργάνωση και λειτουργία του νέου θεσµού επιβάλλει την τήρηση των παρακάτω αρχών:

 • αρχή της αµεροληψίας, αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας
 • αρχή της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης
 • αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων
 • αρχή της επιείκειας
 • αρχή της ταχείας επίλυσης των διαφορών

 

Ο συμπαραστάτης  δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

 

Ο Συμπαραστάτης διερευνά υποθέσεις που αφορούν κακοδιοίκηση (ανεπαρκή ή  πλημμελή). Συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης όταν ένα θεσμικό ή  διοικητικό όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με το νόμο,  παραλείπει να σεβαστεί τις αρχές της χρηστής Διοίκησης ή παραβιάζει τα  δικαιώματα του δημότη.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Διοικητικές παρατυπίες
 • Άδικη μεταχείριση
 • Αθέμιτες διακρίσεις
 • Κατάχρηση εξουσίας
 • Παράλειψη οφειλομένης απάντησης
 • Άρνηση παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών
 • Αδικαιολόγητη καθυστέρηση
 • Άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.
Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

 

Ο Συμπαραστάτης δεν είναι αρμόδιος:

 • Αν έχουν περάσει περισσότεροι από έξι μήνες από τότε που ο Δημότης πληροφορήθηκε την παράνομη πράξη ή ενέργεια των δημοτικών  οργάνων, που τον αφορά
 • Για την παροχή νομικών, οικονομικών ή τεχνικών συμβουλών
 • Για τις ιδιωτικές διαφορές
 • Για υποθέσεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των  δημοτικών υπηρεσιών, των δημοτικών επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης ή που έχουν  ήδη κριθεί από Δικαστήριο
 • Για πράξεις των Δικαστικών Αρχών, των Ανεξάρτητων Αρχών, των θρησκευτικών Αρχών ή των ΝΠΔΔ

Ο Συμπαραστάτης δεν διαθέτει έναντι της Δημοτικής Διοίκησης  τη δύναμη του δεδικασμένου και την εκτελεστότητα της δικαστικής  απόφασης ή της Διοικητικής Πράξης. Η διαμεσολάβηση του πρέπει να  πείσει τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι ο ίδιος δρα αντικειμενικά και  αμερόληπτα και ότι οι θέσεις που αναπτύσσει  είναι οι ορθές, αυτές  δηλαδή που αποδίδουν το δίκαιο, τη διαφάνεια και την ηθική.

 

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς