Υπηρεσίες

Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης

 Το Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Τουρισμού, για το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη του τουρισμού, για την τουριστική προβολή του Δήμου και την αποτελεσματικότερη πληροφόρηση των επισκεπτών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων του Αυτοτελούς Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:

 

Α) Αρμοδιότητες Γραφείου Τουριστικού Προγραμματισμού & Τουριστικής Προβολής

 

1) Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ). Για το αντικείμενο της τουριστικής προβολής συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης.

2) Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/ πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.

3) Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ).

4) Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

5) Συνεργάζεται με όλα τα συναρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου για την βέλτιστη κατάρτιση και υλοποίηση της τουριστικής στρατηγικής (π.χ. Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, κ.α.)

6) Μεριμνά σε συνεργασία με την Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την τροφοδοσία της ιστοσελίδας του Δήμου με υλικό, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στην τουριστική προβολή και στην ενημέρωση του τουριστικού κοινού.

 

Β) Αρμοδιότητες Γραφείου αξιοποίησης τουριστικών θερέτρων

 

1) Μεριμνά για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη προετοιμασία των τουριστικών θερέτρων/χώρων που διαχειρίζεται ο Δήμος.

2) Επιμελείται και ελέγχει τη λειτουργία των τουριστικών θερέτρων/χώρων και συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου για την διευθέτηση και επίλυση ζητημάτων που άπτονται της αξιοποίησης τους.

3) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου το επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας των τουριστικών θερέτρων/χώρων.

4) Συνεργάζεται με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για τον καλύτερο συντονισμό δράσεων που σχετίζονται με τα τουριστικά θέρετρα/χώρους του Δήμου.

5) Καταρτίζει απολογισμό του επιχειρησιακού σχεδίου λειτουργίας των τουριστικών θερέτρων στο τέλος κάθε τουριστικής περιόδου.

6) Εποπτεύει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου λειτουργίας των τουριστικών θερέτρων/χώρων.

7) Αναλαμβάνει κάθε άλλη μέριμνα που της ανατίθεται από τη δημοτική αρχή σχετικά με τα τουριστικά θέρετρα/χώρους του Δήμου.  

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς