Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Aπόφαση Δημάρχου για Πρόσληψη

09/06/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι,

06-06-2011 Νομός Κεφαλληνίας

Αριθμ. Πρωτ.: 22584 Δήμος Κεφαλλονιάς

Αριθμ. Απόφασης: 151

Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου 7

T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 και 263 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
  • Το γεγονός ότι στο Δήμο Κεφαλλονιάς συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις Αντιδημάρχων άρα και αντίστοιχες θέσεις ειδικών συνεργατών.
  • Την αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και Δήμων της Χώρας».
  • Το απόσπασμα από τα επίσημα πρακτικά της ΡΜΆ 24 Μαΐου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 11 του άρθρου 45 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ», όπου προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη ΔΕ από το Δήμαρχο.
  • Την αρίθμ. 33/3872/8-2-2011 απόφαση Δημάρχου για την πρόσληψη πέντε (5) ειδικών συνεργατών.
  • Την αρίθμ. 20753/30-05-2011 γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (1) θέσεως Ειδικού Συνεργάτη απόφοιτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  • Την ανάγκη πρόσληψης ενός Ειδικού Συνεργάτη για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών.
  • Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2011 του Δήμου Κεφαλλονιάς για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας της υπό πρόσληψη Ειδικής Συνεργάτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Προσλαμβάνουμε την κάτωθι για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων της, τη Νικολέτα Δομένικου του Ελευθερίου κάτοχο του ΑΔΤ Χ385783, απόφοιτο του Ενιαίου Λυκείου Σάμης ως Ειδικού Συνεργάτη για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Δημάρχου Κεφαλλονιάς. Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα υποστηρίζει διοικητικά και γραμματειακά το γραφείο Δημάρχου Κεφαλλονιάς και θα μεριμνά για την καλή συνεργασία των υπηρεσιών του Δημάρχου με τις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Κεφαλλονιάς. Το υποστηρικτικό της έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, την Εκτελεστική Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε άλλο όργανο του Δήμου, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές του Δημάρχου.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών. Β. Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού θα καλυφθεί για το έτος 2011 από τον ενιαίο προϋπολογισμό έτους 2011 του νέου Δήμου Κεφαλλονιάς, στον οποίο έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις. Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου. Η παρούσα υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, για τον κατά νόμο έλεγχο και τη δημοσίευση περίληψης της παρούσης στο οικείο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης

Κοιν/ση:

  • A/Δημάρχους Δήμου Κεφαλλονιάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Οικονομική Υπηρεσία Γραφείο Προσωπικού Ανωτέρω Ενδιαφερόμενη 

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς