Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Aπόφαση Δημάρχου περί πολιτικών γάμων

09/06/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι, 02-06-2011 Νομός Κεφαλληνίας

Αριθμ. Πρωτ.: 21913 Δήμος Κεφαλλονιάς

Αριθμ. Απόφασης: 142

Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου 7

T.Κ: 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Έχοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης (ΑΆ 87), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και το άρθρο 282 παρ 16 του ίδιου νόμου.
  • Την υπ. αρίθμ.1, αριθμ. πρωτ.: 23/ 03-01-2011 προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου με την οποία ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κεφαλλονιάς.
  • την υπ. αριθμ. 53, αριθμ. πρωτ.: 7409/ 04-03-2011 προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε αντικατάσταση Αντιδημάρχου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την μεταβιβασθείσα αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων που ασκούν όλοι οι κατά τόπον Αντιδήμαρχοι στην αντίστοιχη δημοτική ενότητα που υπηρετούν, και ορίζουμε ότι σε περίπτωση κωλύματος οιουδήποτε Αντιδημάρχου να τελέσει πολιτικό γάμο στην δημοτική του ενότητα, και εφόσον κατά το νόμο την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος με δυνατότητα αναπλήρωσής του, αναλαμβάνει ad hoc έτερος Αντιδήμαρχος έπειτα από συνεννόηση με το Δήμαρχο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι με αριθμ. 1 (23/03-01-2011) και 53 (7409/04-03-2011) Αποφάσεις του Δημάρχου Κεφαλλονιάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Κοιν/ση:

  • Α/Δημάρχους Δήμου Κεφαλλονιάς
  • Δ/νση Δ/κών Οικ/κών υπηρεσιών
  • Ληξίαρχους Δήμου Κεφαλλονιάς
  • Γραφεία Τέλεσης Πολιτικών Γάμων


Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς