Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Αρμόδιος για την δημοτική ενότητα Παλικής ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Θεοφιλάτος

31/05/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι, 27-05-2011 Νομός Κεφαλληνίας

Αριθμ. Πρωτ.: 20407 Δήμος Κεφαλλονιάς

Αριθμ. Απόφασης: 134

Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου 7

T.Κ: 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης." (ΦΕΚ 87/Α-7/6/2010) περί σύσταση δήμων.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114 30.6.2006) ΔΚΚ.
 • Την υπ. αριθμ. 33947/27-9-1914 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Α 281) περί σύστασης αγαθοεργού Ιδρύματος υπό την επωνυμία "Φιλανθρωπικά καταστήματα Ληξουρίου".
 • Το Καταστατικό των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Ληξουρίου που εγκρίθηκε με το από 4.8.1930 Π.Δ/μα (ΦΕΚ 292/τ.Α).
 • Την υπΆ αριθμ. 4690/30.8.96 Απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας. στ) Το από 19.7.2001 Διάταγμα (ΦΕΚ 957Β/25.6.2001) περί Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων - Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ληξουρίου.
 • Την υπ. αριθμ. 53/2011 απόφαση του Δημάρχου για τον Ορισμό Αντιδημάρχου Παλικής.
 • Την αριθμ. 1261/18-10-1999 πράξη της Διοικούσης Επιτροπής των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ληξουρίου "τροποποίηση του καταστατικού και της επωνυμίας του Ιδρύματος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων - Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ληξουρίου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε αντί του Δημάρχου Κεφαλλονιάς στη θέση του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής της μονάδας ΜΗΦ, τον κατά τόπον Αρμόδιο για την δημοτική ενότητα Παλικής Αντιδήμαρχο Ευάγγελο Θεοφιλάτο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Κοιν/νη:

 • Α/Δήμαρχο Παλικής
 • Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ληξουρίου
 • Δ/νση Διοικητικού
 • Οικονομικού
 • Ιστοσελίδα του ΔήμουΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς