Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Bεβαίωση και είσπραξη των εσόδων

16/02/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 07-02-2011 Δήμος Κεφαλλονιάς

Αριθμ. Πρωτ.:

Αριθμ. Απόφασης: 27

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Έχοντας υπόψη

 • Τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος ΑΆ)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/10.
 • Την υπΆ αριθμ. 07/05-01-2001 απόφαση Δημάρχου Κεφαλλονιάς.
 • Τις διατάξεις της παρ.10 περίπτ. κ΄ του άρθρου 18 του N. 3870/2010.
 • Την υπΆ αριθ. 03/2011 απόφαση Δημάρχου Κεφαλλονιάς, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε Ταμίας του Δήμου Κεφαλλονιάς η κα Ευαγγελία Σακκάτου.
 • Το Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α) και ιδίως το άρθρο 48 αυτού.
 • Την υπΆ αριθμ. 45/οικ. 74300/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&#Η.Δ.
 • Την υπΆ αριθμ. 48/οικ. 74571/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&#Η.Δ.
 • Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Αποφασίζουμε για την βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων:

α) Στην Δημοτκή Ενότητα Αργοστολίου, ορίζονται οι υπάλληλοι:

 • Σπυρίδων Γιαννάκης, κλάδου Τ.Ε. 17 Διοικητικού Λογιστικού
 • Αγγελική Καλογηράτου, κλάδου Δ.Ε.1
 • Μιχαήλ Πεβεράτος, κλάδου Π.Ε.
 • Διοικητικού – Οικονομικού.

Στην Δημοτική Ενότητα Παλικής, ορίζονται οι υπάλληλοι:

 • Γεωργία Θεοδωράτου, κλάδου Δ.Ε.1
 • Αγγελική Αντωνάτου, κλάδου Δ.Ε.1

Στην Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς, ορίζονται οι υπάλληλοι:

 • Ιωάννα Ψαρρού, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού.
 • Αναστάσιος Μινέτος, κλάδου Δ.Ε. 1 Διοικητικού.

Στην Δημοτική Ενότητα Ερίσου, ορίζονται οι υπάλληλοι:

 • Αναστασία Ποδάρα, κλάδου Δ.Ε. 1Διοικητικού.
 • Γεράσιμος Χαϊδεμένος, ειδικότητας Διοικητικού.

Στην Δημοτική Ενότητα Σάμης, ορίζονται οι υπάλληλοι:

 • Γεράσιμος Βαλλάτος, κλάδου Π.Ε. 1 Διοικητικού – Οικονομικού.
 • Αικατερίνη Αυγερινού, κλάδου Δ.Ε. 15 Εισπρακτόρων.

Στην Δημοτική Ενότητα Πυλάρου, ορίζονται οι υπάλληλοι:

 • Φωτεινή Καράμαλη, κλάδου Π.Ε. 1 Οικονομολόγων.
 • Μαρκέλλα Παβούρη, κλάδου Δ.Ε. 1 Διοικητικού.

Στην Δημοτική Ενότητα Ελείου - Πρόνων, ορίζονται οι υπάλληλοι:

 • Σταύρος Κορκός – Κουρής, κλάδου Π.Ε. 1 Οικονομολόγων.
 • Ευαγγελία Δρακάτου, ειδικότητας Διοικητικού.

Στην Δημοτική Ενότητα Ομαλών, ορίζονται οι υπάλληλοι:

 • .Περιστέρα Κουταβά, κλάδου Δ.Ε. 1 Διοικητικού.
 • Μαρίκα Τζάκη, κλάδου Υ.Ε. Υδρονομέας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αλέξανδρος Παρίσης

Κοιν/ση:

 • Α/Δήμαρχους Δήμου Κεφαλλονιάς
 • Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς
 • Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς
 • Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς
 • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
 • Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους
 • Γραφείο Προσωπικού (για Α.Φ. Υπαλλήλων)Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς