Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Διορισμός του κ. Γουλιέλμο Κατσούνη του Διονυσίου ως μετακλητό Γενικό Γραμματέα του Δήμου Κεφαλλονιάς

16/02/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 01-02-2011 Δήμος Κεφαλλονιάς

Αριθμ. Πρωτ.: 3113

Αριθμ. Απόφασης: 22

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Τις διατάξεις της παρ 2 άρθρο 161 Ν. 3584/07 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.3801/09 (ΦΕΚ Α΄ 163).
  • Τον Ο.Ε.Υ. του συνενούμενου Δήμου Αργοστολίου – έδρα του νέου Δήμου - στον οποίο προβλέπεται θέση Γενικού Γραμματέα, όπως τροποποιήθηκε με το υπΆ αριθμ. 1680/2003 ΦΕΚ).
  • Το γεγονός ότι ο Δήμος μας, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, έχει πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους.
  • Την ανάγκη πρόσληψης Γενικού Γραμματέα για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών και τα προσόντα του κ. Γουλιέλμου Κατσούνη που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της παραπάνω θέσης.
  • Το γεγονός ότι η θέση του Γενικού Γραμματέα θα προβλέπεται στον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεφαλλονιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 63 σημείο στΆ, άρθρο 97, άρθρο 254).
  • Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2010 και την υποχρεωτική πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Διορίζουμε τον κ. Γουλιέλμο Κατσούνη του Διονυσίου ως μετακλητό Γενικό Γραμματέα του Δήμου Κεφαλλονιάς. Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται και απολύεται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο. Για την αμοιβή του ανωτέρω θα εγγραφεί πίστωση στον σχετικό Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Κοιν/ση:

  • Γενικό Γραμματέα κ. Γουλιέλμο Κατσούνη
  • Α/Δημάρχους Δημοτικών Ενοτήτων
  • Δ/ντρια Διοικητικού – Οικονομικού Οικονομική Υπηρεσία Γραφείο ΠροσωπικούΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς