Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων του Δήμου Κεφαλλονιάς

04/05/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 02-05-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 14650 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Αριθμ. Απόφασης: 97

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου 7

Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις της παρ 1 δ του άρθρου 58 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε όπως συμμετέχει στην Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων του Δήμου Κεφαλλονιάς ο κ. Γεράσιμος Παυλάτος του Διονυσίου, Υπάλληλος Τμήματος Χωροταξίας – Πολεοδομίας, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με αναπληρωτή του, τον κ. Λεωνίδα Παγουλάτο του Γεωργίου κλάδου Π.Ε. 5 Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Κοιν/ση:

  • Α/Δημάρχους Δήμου Κεφαλλονιάς
  • Δ/νση Δ/κών Οικ/κών Υπηρεσιών
  • Οικονομική υπηρεσία
  • Γρ. προσωπικού Α/Φ υπαλλήλων
  • Ανωτέρω ΥπαλλήλουςΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς