Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Εργασίες Λειτουργίας του Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών της Αγίας Ευφημίας

09/06/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

Νομός Κεφαλληνίας

Αριθμ. Πρωτ.: 21942

Δήμος Κεφαλλονιάς

Αριθμ. Απόφασης: 144

Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου 7

T.Κ: 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Θέμα: Απευθείας ανάθεση με τίτλο «Εργασίες Λειτουργίας του Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών της Αγίας Ευφημίας» Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Κεφ. Γ΄ του ν. 2160/1993 και ειδικότερα το άρθ. 31α περί Κανονισμών Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθ.38 του ν. 3105/2003.
 • Την υπΆ αριθμ. Τ/9803/5.9.2003 Κοινή Υπουργική απόφαση περί Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων.
 • Την υπΆ αριθμ. Τ/2010/28.4.1998 Υπουργική απόφαση περί χωροθέτησης της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον όρμο Αγίας Ευφημίας Ν. Κεφαλληνίας.
 • Την υπΆ αριθμ. 9823/18.11.2004 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1323) Υπουργική απόφαση περί παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον όρμο Αγίας Ευφημίας Ν. Κεφαλληνίας.
 • Τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στον όρμο Αγίας Ευφημίας Ν.Κεφαλληνίας. (Aριθμ. 17757 / ΦΕΚ ΒΆ 2182/12-11-2007.)
 • Το υπΆ αριθμ. 202/3.8.2007 Πρακτικό της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.
 • Την υπΆ αριθ. 35130 / 739 / 9-8-2010 απόφαση Υπουργού Οικονoμικών.
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006).
 • Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
 • Την 79/1.6.2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης 15.000 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικον. Έτους 2011, με Κ.Α. 70.6162.07 για την εργασία με τίτλο «Εργασίες λειτουργίας του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Αγίας Ευφημίας».
 • Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική εργασία

Αποφασίζουμε

1. Τη διενέργεια της εργασίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης «Εργασίες λειτουργίας του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Αγίας Ευφημίας» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 14.145,00 ευρώ.

2. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της εργασίας ως εξής: Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση, άνευ συγκεκριμένου ωραρίου και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από την κίνηση του αγκυροβολίου, ή από την αναθέτουσα αρχή, ή από τις ανάγκες καλής και ασφαλούς λειτουργίας του αγκυροβολίου να μεριμνά για:

 • την ετοιμότητα του δικτύου πυρόσβεσης.
 • τη φύλαξη και ασφάλεια της εγκατάστασης.
 • την παροχή πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, και τηλεφώνου.
 • τον ευπρεπισμό των εγκαταστάσεων (π.χ. χρωματισμοί)
 • την αποκατάσταση βλαβών παντός τύπου. στ. Και γενικά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης –αποκατάστασης ζημιών και βλαβών εγκαταστάσεων και παγίου εξοπλισμού του Αγκυροβολίου.
 • Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα δύναται έπειτα από ρητή πρόβλεψη στην σύμβαση ανάθεσης να επικουρεί τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου που επιφορτίζεται με την είσπραξη από τους χρήστες των τελών ελλιμενισμού και τροφοδοσίας, κατά το χρόνο που ο εν λόγω υπάλληλος δεν παρέχει τις υπηρεσίες τους λόγω παρέλευσης του ωραρίου εργασίας του.

3. Αναθέτουμε την ανωτέρω εργασία για την περίοδο από 2/6/2011 έως 15/10/2011 στον Παναγή Βρεττό του Θεοδώρου.

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος ΠαρίσηςΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς