Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Μετακίνηση του υπαλλήλου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κεφαλλονιάς κ. Ιωάννη Μπάρκα

04/05/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 25-04-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 14113 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Αριθμ. Απόφασης: 93

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου 7

Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις της παρ 1 δ του άρθρου 58 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Την αριθμ. πρωτ. 14113/26-04-2011 εντολή μετακίνησης.
  • Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 Ν. 3833/15-03-2010 σχετικά με την κάλυψη δαπανών των μετακινούμενων υπαλλήλων.
  • Την υπΆ αριθμ. 2/52971/0022/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1753/03-09-2007 τΆ Β) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Καθορισμός ημερησίας εκτός έδρας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των διπλωματούχων Μηχ/κών του Ε.Μ.Π. και των ισότιμων με αυτό σχολών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε την μετακίνηση του υπαλλήλου του Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κεφαλλονιάς κ. Ιωάννη Μπάρκα προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα την 26-04-2011 ακτοπλοϊκός μέσω Πόρο – Κυλλήνης & επιστροφή από την Πόρο μέσω Κυλλήνης την 27-04-2011 προκειμένου να συμμετέχει σε συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσιονομικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών για το έργο «Αποχέτευση Σκάλας» Στον αναφερόμενο υπάλληλο θα χορηγηθούν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2685/1999 & άρθρο 9 Ν. 3833/15-3-2011) δαπάνες μετακίνησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Κοιν/ση:

  • Δ/νση Δ/κών Οικ/κών Υπηρεσιών
  • Οικονομική υπηρεσία
  • Γρ. προσωπικού Α/Φ υπαλλήλου
  • Αναφερόμενο υπάλληλοΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς