Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Ομάδα Εργασίας Πρωτογενούς Τομέα

04/05/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι, 29-04-2001 Νομός Κεφαλληνίας

Αριθμ. Πρωτ.: 14407 Δήμος Κεφαλλονιάς

Αριθμ. Απόφασης: 92

Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου 7

T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ.1 θ του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Την υπΆ αριθ. 1/2011 απόφασή μας με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες Πρωτογενούς Τομέα στον Αντιδήμαρχο κ. Γεράσιμο Βαγιωνίτη.
 • Το γεγονός ότι με την σύσταση της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς.
 • Το γεγονός ότι ο Πρωτογενής τομέας στο σύνολό του αποτελεί σημαντικό μέρος του οικονομικού κυκλώματος του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Συστήνουμε Ομάδα Εργασίας Πρωτογενούς Τομέα αποτελούμενη από:

 • Τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Γεράσιμο Βαγιωνίτη.
 • Τον κ. Γεράσιμο Βασιλόπουλο του Αργυροπαναγή, Αγροκτηνοτρόφο Δ.Ε. Πυλάρου.
 • Τον κ. Κωνσταντίνο Ρασσιά του Γεωργίου, Αγρότη – Πρόεδρο Αγροτικού Συλλόγου Αγία Ειρήνη, Δ.Ε. Ελειού Πρόννων.
 • Τον κ. Ιωάννη Βαλλάτο του Νικολάου, Μέλλος Συλλόγου Αλιευτικού –Αλιέας – Δ.Ε. Σάμης.
 • Τον κ. Διονύσιο Γαρμπή του Χριστόφορου, Μέλος Συνεταιρισμού Ρομπόλας – Δ.Ε. Ομαλών.
 • Τον κ. Σπυρίδων Αντωνέλο του Κωνσταντρέα, Αγρότη – Αμπελουργό – Δ.Ε. Παλλικής.
 • Τον κ. Γεράσιμο Σκιαδαρέση του Παναγή, Κτηνοτρόφο – Χοιροτρόφο – Δ.Ε. Έρισου.
 • Τον κ. Γεράσιμο Μπαλτσαβιά του Σταύρου, Κτηνοτρόφο – Δ.Ε. Αργοστολίου.
 • Τον κ. Χριστόφορο Μιχελή του Ευαγγέλου, Γεωπόνος – Μελισσοκόμος – Δημοτικό Υπάλληλο Δ.Ε. Πυλάρου.

Έργο της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας είναι η συνεπικουρία του αρμόδιου Αντιδημάρχου στην άσκηση των καθΆ ύλην αρμοδιοτήτων του που αφορούν στον Πρωτογενή Τομέα και η υποστήριξη του έργου της δημοτικής αρχής στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τομέα αυτό. Η Ομάδα Εργασίας Πρωτογενούς Τομέα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και οφείλει να ενημερώνει τον Δήμαρχο κατΆ ελάχιστον δύο φορές εντός εξαμήνου για τα ζητήματα που απασχολούν το σύνολο του Πρωτογενούς Τομέα του νησιού. Η σύγκληση της Ομάδας Εργασίας και η λειτουργίας της είναι στην ευχέρεια του αρμόδιου επικεφαλής Αντιδημάρχου, ανάλογα με τις ανάγκες άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Η διάρκεια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται σε ένα έτος από την σύστασή της και μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης

Κοιν/ση :

 • Μέλη ΟμάδαςΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς