Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχου - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

04/03/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 04-03-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 7409 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθμ.

Απόφασης: 53

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου 7

Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ : «Ορισμός Αντιδημάρχου - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58, 59, και 61 του Ν. 3852/ 2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 76 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 94 του Ν 3852/2010.
 • Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων του.

Αποφασίζουμε

Α) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο για το χρονικό διάστημα από 4-3-2011 έως 31-12-2012 τον κ. Ευάγγελο Θεοφιλάτο και μεταβιβάζουμε στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο τις παρακάτω αρμοδιότητες: - Κατά τόπο αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα Παλικής:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών.
 • την Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Την αναπλήρωσή μου στην τέλεση πολιτικών γάμων.

Επιπλέον μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 • Η ευθύνη του τομέα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας και την εποπτεία των σχετικών υπηρεσιών του Δήμου, ειδικότερα: - Την ευθύνη για τη διαμόρφωση και εισήγηση της στρατηγικής του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών και των ζητημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - την ευθύνη για την διαχείριση και επεξεργασία των ψηφιακών αρχείων του Δήμου - την ευθύνη για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση εκπόνηση και υλοποίηση εφαρμογών για την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Την παρακολούθηση της μελέτης, σχεδιασμού, ένταξης και εκτέλεσης έργων τεχνικής υποδομής με αυτοχρηματοδότηση του Δήμου συνολικής αξίας άνω των 60.000¤ και την εποπτεία των τεχνικών υπηρεσιών για τα έργα αυτά. Ειδικότερα: -Την παρακολούθηση της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων άνω των 60.000¤. -Την επίβλεψη για την καλή εκπόνηση των μελετών.
 • Την ευθύνη για την σύναψη, παρακολούθηση και υποστήριξη των σχέσεων διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου.
 • Την ευθύνη για το συντονισμό και παρακολούθηση των σχέσεων του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
 • Την ευθύνη του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ειδικότερα: - Τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος κάθε λεωφορειακής γραμμής Κ.Τ.Ε.Λ. εντός του νησιού καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών. - Τον καθορισμό του ελάχιστου αριθμού των υποχρεωτικών δρομολογίων κοινών, ταχέων και υπερταχέων του Κ.Τ.Ε.Λ. και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο, μετά από εισήγηση του Κ.Τ.Ε.Λ. καθώς και ο καθορισμός του ύψους κομίστρου στα όρια ευθύνης κάθε Κ.Τ.Ε.Λ. - Τον καθορισμό κομίστρων υπεραστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, με βάση τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001. - Την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού λεωφορείου από τον κύκλο εργασίας μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
 • Την ευθύνη του τομέα πολιτικής προστασίας και την εποπτεία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα: - την ευθύνη για τη διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου - τη μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. - το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου - το συντονισμό και την ευθύνη της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και των μέσων την πρόληψη ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου - το συντονισμό και την ευθύνη της συμμετοχής στην οργάνωση πυροπροστασίας των δασών και την αποκατάστασή τους. - την ευθύνη για τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς - την ευθύνη για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές προς τον καθαρισμό των οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση 1200 μέτρων από τα όρια τους - την ευθύνη για αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και είσπραξης της βεβαιωμένης ισόποσης σχετικής δαπάνης του Δήμου.
 • Η υπογραφή κάθε είδους εγγράφων σχετικών με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.
 • την ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής του Ενότητας. Ειδικότερα: - Την ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων - Τη μέριμνα για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών και την υπογραφή των αδειών ταφής και αποτέφρωσης νεκρών - Την ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών και των αρχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και τη συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών - Την ευθύνη για την καθαριότητα, ευπρέπεια των χώρων, τη συντήρηση, κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου του κοιμητηρίου.

Β) Μεταβιβάζονται επίσης οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την παραλαβή κάθε είδους εγγράφων με απόδειξη, ως και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά το Δήμο.
 • Την υπογραφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αδειών, γενικά, όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ανά τομέα ευθύνης του καθενός, όπως έχει καθοριστεί αναλυτικά ανωτέρω.
 • Την υπογραφή εγγράφων προς την περιφέρεια, καθώς και διάφορες ανακοινώσεις του Δήμου προς τους κατοίκους και λοιπούς.
 • Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής γενικά και την επικύρωση φωτοαντιγράφων διαφόρων εγγράφων, που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου μας ή προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό.
 • Την αντιπροσώπευση και αναπλήρωση του Δημάρχου σε κάθε περίπτωση, που τους ανατίθεται, όταν αυτός βρίσκεται εκτός έδρας ή κωλύεται.
 • Τον έλεγχο και χαρακτηρισμό της αλληλογραφίας του Δήμου.

Γ) Εξουσιοδοτείται ο παραπάνω Αντιδήμαρχος να υπογράφει τα παρακάτω έγγραφα:

 • Πιστοποιητικά για την εγγραφή στα Δημοτολόγια (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης κλπ), στα μητρώα αρρένων, πλησιέστερων συγγενών κ.λ.π. που εκδίδονται με βάση έγγραφα στοιχεία, που υπάρχουν στα αρχεία του Δήμου μας.
 • Τα αποδεικτικά παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στο Δήμο μας.

Δ) Η παρούσα να δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο «διαύγεια». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ Κοιν/ση: - Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου - Δυτ. Ελλάδος – Ιονίου - κ. Μάρκο Κοτσιλίνη, Επικεφαλή Δημοτική Παράταξη «Νέα Εποχή για την Κεφαλονιά» - κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο, Επικεφαλή Δημοτικής Παράταξης «Ανεξάρτητη Αγαπημένη Κεφαλονιά» - κ. Νικόλαο Γκισγκίνη, Επικεφαλή Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κεφαλονιάς» Εσωτ. Διανομή - Αντιδημάρχους Δήμου Κεφαλλονιάς - Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου - Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς - Προέδρους κ΄ Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κεφαλλονιάς - Δ/νση Διοικητικού – ΟικονομικούΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς