Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης ζώνης λιμένων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δήμου Κεφαλλονιάς

28/05/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι, 25-05-2011 Νομός Κεφαλληνίας

Αριθμ. Πρωτ.: 19683

Δήμος Κεφαλλονιάς Αριθμ. Απόφασης.: 132

Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου 7

T.Κ: 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «Ορισμός εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης ζώνης λιμένων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δήμου Κεφαλλονιάς». Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006).
  • Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.
  • Την αριθμ. 10/2010 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Κεφαλλονιάς που διενεργήθηκαν την 07-11-2010 για την ανάδειξη της Δημοτικής Αρχής της περιόδου από 01-01-2011 έως 31-08-2014, σύμφωνα με την οποία η κα. Ελπίδα Κατσαΐτη ανακηρύχτηκε τακτικός δημοτικός σύμβουλος από την δημοτική ενότητα Παλικής του Δήμου Κεφαλλονιάς.
  • Την υπ. αριθμ. 124/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλλονιάς.
  • Την υπ. αριθμ. 124/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλλονιάς.
  • Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Ορίζουμε την Δημοτικό σύμβουλο κα. Ελπίδα Κατσαϊτη του Νικολάου εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης ζώνης λιμένων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δήμου Κεφαλλονιάς και εξουσιοδοτούμε αυτήν για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, όλων των εγγράφων που είναι συναφή με τα ανωτέρω θέματα. Η ανωτέρω εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές των κατά τόπους Αντιδημάρχων, κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση ή άλλως έως την σύγκληση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλλονιάς, η οποία αναμένεται μετά το πέρας των απαιτούμενων διαδικασιών απόκτησης νομικής υπόστασης αυτού (δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα, στη γραμματεία δημοτικού συμβουλίου, στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, στους κατά τόπον Αντιδημάρχους, στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, στο Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας, στις Λιμενικές Αρχές, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα της Κεφαλλονιάς.

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος ΠαρίσηςΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς