Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Συγκρότηση Επιτροπής Ετοιμόρροπων Οικοδομών Δήμου Κεφαλλονιάς

05/05/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι, 20-05-2011 Νομός Κεφαλληνίας

Αριθμ. Πρωτ.: 18539 Δήμος Κεφαλλονιάς

Αριθμ. Απόφασης: 119

Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου 7

T.Κ: 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 1 θ του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Την ανάγκη ορισμού μελών για την σύσταση της Επιτροπής Ετοιμόρροπων Οικοδομών του Δήμου, εκτός σεισμοπλήκτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 13/22-04-1929 (ΦΕΚ 153 ΑΆ/22-04-1929) «Περί επικίνδυνων οικοδομών».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Συγκροτούμε Επιτροπή Ετοιμόρροπων Οικοδομών του Δήμου Κεφαλλονιάς, εκτός σεισμοπλήκτων, αποτελούμενοι από Πολιτικούς Μηχανικούς του Δήμου μας, ως κατωτέρω:

 • κ. Γεράσιμο Παυλάτο του Διονυσίου, με αναπληρώτρια την κα Ελένη Λουκέρη του Διονυσίου.
 • κα Σοφία – Καλλιόπη Ματαφιά, με αναπληρώτρια την κα Δέσποινα Ζηρίνη του Εμμανουήλ.
 • κ. Παναγή Δελακά του Γερασίμου με αναπληρωτή τον κ. Ευάγγελο Κουφό του Κωνσταντίνου.

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης

Κοιν/ση:

 • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Δήμου Κεφαλλονιάς
 • Τμήμα Χωροταξίας &8211; Πολεοδομίας
 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Γραφείο Προσωπικού Ανωτέρω ΥπαλλήλουςΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς