Δήμος

Αποφάσεις Δημάρχου

Σύσταση διαρκούς συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής»

15/03/2011
Αποφάσεις Δημάρχου >>

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 8229 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Αριθμ. Απόφασης: 59

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου 7

Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

ΘΕΜΑ: "Σύσταση διαρκούς συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ) για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των Γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου Κεφαλλονιάς"

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ ΑΆ 166, 22-09-2010) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/ΑΆ).
 • Τo υπΆ αριθ. ΔΥ/20-10-2010 έγγραφο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας «Διευκρινιστικές πληροφορίες για την εφαρμογή του ν.3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄141)».
 • Την υπΆ αριθ. 53136/03-12-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010) περί Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών» (ΦΕΚ ΒΆ 1917, 10-12- 2010).
 • Την υπΆ αριθ. 19/7325/15-02-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Γνωστοποίηση της με αριθμ. 53136/03.12.2010 ΚΥΑ για τον καθορισμό των χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας – Ενημέρωση για το πλαίσιο και το περιεχόμενο της λειτουργίας των ΚΟΣΕ».
 • Την εγκύκλιο Ο.Κ.Χ.Ε. 864/252 οικ./28.02.2011. 6.Τις διατάξεις των περιπτ. δΆ και θΆ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου. 7.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κεφαλλονιάς, δεδομένου ότι η Επιτροπή ΚΟΣΕ θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Συστήνουμε στο Δήμο Κεφαλλονιάς διαρκή συντονιστική Επιτροπή με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ), που θα είναι εντεταλμένη για την καταγραφή καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ν.3882/2010 για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση των γεωχωρικών δεδομένων των υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς, περιλαμβανομένων και των νομικών προσώπων αυτού, αποτελούμενη από τους εξής: 1. κα Ευρύκλεια Χαϊτιδου - Παπαδήμα, Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς, του κλάδου ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με AΆ βαθμό, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον κ. Λεωνίδα Παγουλάτο, υπάλληλο του Δήμου Κεφαλλονιάς του κλάδου Π.Ε. 5 Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με ΑΆ βαθμό. 2. κα Αικατερίνη Αμαραντίδου, υπάλληλο του Δήμου Κεφαλλονιάς, κλάδου Π.Ε.
 • Τοπογράφων Μηχανικών με ΑΆ βαθμό, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ. Παναγή Δελακά υπάλληλο του Δήμου Κεφαλλονιάς, του κλάδου ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών με ΑΆ βαθμό.
 • κα Γεωργία Βλάχου, υπάλληλο του Δήμου Κεφαλλονιάς, του κλάδου Τ.Ε. 5 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ως Μέλος, με αναπληρώτρια την κα Ελένη Μπενατάτου, υπάλληλο του Δήμου Κεφαλλόνιας του κλάδου Τ.Ε. 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με ΓΆ βαθμό.
 • κ. Ευάγγελο Κουφό, υπάλληλο του Δήμου Κεφαλλονιάς, του κλάδου Π.Ε. 3 Πολιτικών Μηχανικών με ΓΆ βαθμό ως Μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Στούπα, υπάλληλο του Δήμου Κεφαλλονιάς του κλάδου Π.Ε. 3 Πολιτικών Μηχανικών με ΓΆ βαθμό.

Η Επιτροπή ΚΟΣΕ διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου Κεφαλλονιάς και όλων των εποπτευόμενων φορέων της και αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί με τον ΟΚΧΕ. Ειδικότερα, το έργο της Επιτροπής ΚΟΣΕ περιλαμβάνει ιδίως τη διαρκή και συστηματική καταγραφή, υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων: i. των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί, ii. των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί, iii. των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις), iv. του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο, v. του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΧΕ), Ηλεκτρονική διεύθυνση support@okxe.gr (Ταχ. Δ/νση Τιμ. Βάσσου 11-13, ΤΚ 1151 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2106460209) - Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ` Εσωτερική Διανομή: - Α/Δημάρχους Δήμου Κεφαλλονιάς - Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού - Συντονιστή Ο.Δ.Ε. Δήμου Κεφαλλονιάς για το πρόγραμμα «Διαύγεια» (με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα απόφαση στην οικεία ιστοσελίδα του Προγράμματος διαύγεια και την ιστοσελίδα του Δήμου) - Γραφείο Προσωπικού - Οριζόμενους Υπαλλήλους. Πίνακας στοιχείων επικοινωνίας των μελών του ΚΟΣΕ Δήμου Κεφαλλονιάς Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Ταχ. Δ/νση

 • Ευρύκλεια Χαϊτιδου-Παπαδήμα 2671360167 evriklia@argostoli.gr Πλ. Βαλλιάνου/28100 Αργοστόλι
 • Λεωνίδα Παγουλάτο 2671360165 tyda@argostoli.gr
 • Αικατερίνη Αμαραντίδου 2671360106 amaran@argostoli.gr
 • Παναγή Δελακά 2671360115 tyda@argostoli.gr
 • Γεωργία Βλάχου 2671360105 gvlahou@argostoli.gr
 • Ελένη Μπενατάτου 2671360105 tyda@argostoli.gr
 • Ευάγγελο Κουφό 2671361611 tyda@argostoli.gr
 • Δημήτριο Στούπα 2671360200 tyda@argostoli.grΕπιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς