ESPA

Δήμος

Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

11η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς 11.04.2011

04/05/2011
Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου >>

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιας στις 11 Απριλίου 2011.

Αρίθμ. Απόφασης : 162/2011

Περίληψη Έγκριση οικονομικών στοιχείων απογραφής έναρξης 31/12/2010 του Δήμου Κεφαλλονιάς Στο Αργοστόλι, σήμερα 11 Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 11714/7-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87).

Σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών ευρέθησαν παρόντα τα τριάντα επτά (38) και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. 1ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
1. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που δεν προσήλθαν αν και νομιμα κλήθηκαν
6. ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7. ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
8. BΕΝΤΟΥΡΑΣ ΝΕΣΤΩΡ (αποχ στην 162 αποφ)
9. ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
12. KOYNAΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
13. ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ
15. ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΕΛΠΙΣ (ΕΛΠΙΔΑ)
16. ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
17. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
18. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19. ΒΑΓΙΩΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
20. ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
21. ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
23. ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
24. ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
25. ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΙΚΤΩΡ
26. ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
27. ΚΟΥΤΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(αποχ στην 162 αποφ)
28. ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
30. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
31. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
32. ΡΑΣΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
33. ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
35. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
36. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
38 ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς κ. Α. Παρίσης . Το λόγο έχει ο Α/Δήμαρχος κ. Πυλαρινός ο οποίος αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «Μέχρι την 28.2.2011 ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.» ΚατΆ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπΆ αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος ΒΆ) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.

Με το άρθρο 4 της υπΆ αριθ. ΥΠ.ΕΣ.Α&#Η.Δ 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος ΒΆ) απόφασης ορίζονται τα εξής:

«Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης.

Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, συγκαλείτε εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου - Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες - διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού. Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος».

Η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Κεφαλλονιάς η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ΄ αριθ. 4/2011, 9/2011 και 11/2011 αποφάσεις Δημάρχου, συνέταξε την 6585/28-02-2011 Έκθεση Απογραφής Έναρξης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων. Με την υπΆ αριθμ. 20/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Πατερομιχελάκης Βασίλειος ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο της έκθεσης της απογραφής έναρξης 01-01-2011 που συνέταξε η Επιτροπή Απογραφής. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στην έκθεση απογραφής έναρξης 01-01-2011του Δήμου Κεφαλλονιάς προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου. Επίσης με την υπά αριθμ. 19/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η απογραφή έναρξης καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου και έχει όπως παρακατω: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά Τελικής Απογραφής 31/12/2010 Ποσά Τελικής Ποσά Απογραφής 31/12/2010 Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 • Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.750.054,45 854.668,65 895.385,80
 • Κεφάλαιο έναρξης 159.102.680,83
 • ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 • Διαφορές αναπροσαρμογής - ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Επιχορηγήσεις Επενδύσεων -
 • Γήπεδα-Οικόπεδα 156.590.788,07 0,00 156.590.788,07 Δωρεές παγίων 1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής
 • Δωρεές παγίων 1.942.232,67 χρήσεως 12.400.204,06 2.324.867,86 10.075.336,20
 • Επιχορηγήσεις επενδύσεων 284.966.529,30 1β
 • Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 187.494.122,34 7.318.762,46 180.175.359,88 286.908.761,97
 • Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 3.796.595,57 272.402,36 3.524.193,21
 • Κτίρια και τεχνικά Έργα 73.444.553,48 23.075.448,17 50.369.105,31
 • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
 • Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού (ΑΙ+ΑΙΙ) 446.011.442,80 κοινής χρήσεως 656.243,80 362.256,02 293.987,78
 • Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 47.107.401,93 3.449.104,91 43.658.297,02
 • Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις

 

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 4.848.531,55 1.149.279,90 3.699.251,65

 • Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
 • Μεταφορικά μέσα 2.925.484,67 1.267.010,87 1.658.473,80 λόγω εξόδου από την υπηρεσία 80.000,00
 • Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.685.294,08 1.314.270,46 1.371.023,62
 • Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 17.052.985,49 0,00 17.052.985,49

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 509.002.205,04 40.533.403,01 468.468.802,03

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 • Δάνεια Τραπεζών 4.335.444,75 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες
 • Δάνεια από Τ.Π. & Δ. 9.133.886,57 μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές
 • Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 70.980,00 απαιτήσεις 13.540.311,32
 • Τίτλοι πάγιας επένδυσης 867.561,49 Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 367.870,77

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Οφειλόμενες δόσεις 40.000,00 459.690,72

 • Προμηθευτές 10.320.840,36
 • Επιταγές πληρωτέες 247.372,66 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 468.928.492,75
 • Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 48.000,00 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 • Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 96.523,01

 

Αποθέματα

 • Ασφαλιστικοί οργανισμοί 597.884,60
 • Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα
 • Πιστωτές διάφοροι 410.375,41 υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας 314.538,46 11.720.996,04

 

Απαιτήσεις Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 25.261.307,36

 • Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 3.321.625,63
 • Μείον: Προβλέψεις 550.000,00 2.771.625,63
 • Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων 4.660,25
 • Χρεώστες διάφοροι 109.854,71 2.886.140,59

 

Χρεόγραφα

 • Λοιπά χρεόγραφα 9.454,62
 • Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 3.814,40 5.640,22

 

Διαθέσιμα

 • Ταμείο 21.023,32
 • Κατάθεσεις όψεως και προθεσμίας 517.036,92
 • Καταθέσεις σε Τ.Π. & Δανείων -3.007.316,64 -2.469.256,40 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) 737.062,87

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 • Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 887.964,42
 • Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 96.155,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 471.448.905,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 471.448.905,84 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
 • Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
 • Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 2.967.771,79 και εμπράγματων ασφαλειών 2.967.771,79 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Eλέγξαμε την ανωτέρω κατάσταση απογραφής έναρξης του Δήμου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, της 31ης Δεκεμβρίου 2010, και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα διαμόρφωσης της τελικής απογραφής. Ευθύνη της διοίκησης για την κατάσταση απογραφής έναρξης. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς του Π.Δ. 315/1999, σχετικά με την κατάρτιση αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση της κατάστασης αυτής, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η κατάσταση απογραφής έναρξης είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην κατάσταση απογραφής έναρξης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος της κατάστασης απογραφής έναρξης, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της κατάστασης απογραφής έναρξης του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων γιατις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων, που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της κατάστασης απογραφής έναρξης. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:

 • Το κονδύλι του Ενεργητικού ΔΙV 3α «Καταθέσεις σε Τ.Π. και Δανείων» ποσού ευρώ -3.007.316,64 , περιλαμβάνει το άθροισμα των ταμειακών υπολοίπων των Καποδιστριακών δήμων, που η ταμειακή τους διαχείριση, γινόταν από τη Δ.Ο.Υ Αργοστολίου σε τηρούμενους λογαριασμούς στο Τ.Π. και Δανείων. Το αρνητικό υπόλοιπο δημιουργήθηκε από την ενσωμάτωση του ταμειακού αρνητικού υπολοίπου της 31/12/2010 του Καποδιστριακού δήμου Λειβαθούς ποσού ευρώ -3.104.077,71, όπως βεβαιώθηκε από τη Δ.Ο.Υ Αργοστολίου. Το Υπουργείο Οικονομικών με το υπΆ αριθμ. Δ.Ε.Κ.Ο 1016999/28/01/2011 έγγραφό του ανέθεσε σε Οικονομικό Επιθεωρητή τη διενέργεια διαχειριστικού- οικονομικού ελέγχου στο Δήμο Λειβαθούς.
 • Στο κονδύλι του Ενεργητικού Ε.2. «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» ποσού ευρώ 887.964,42 περιλαμβάνονται έσοδα της χρήσεως 2010 τα οποία δεν είχαν βεβαιωθεί μέχρι την 31/12/2010 και θα πρέπει να βεβαιωθούν από το νέο Δήμο.
 • Δεν έχουν περιληφθεί στην απογραφή έναρξης τιμολόγια προμηθευτή ετών 2001 έως 2010 προμήθειας υλικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης συνολικού ποσού ευρώ 334.176,83 που προσκομίσθηκαν από τον προμηθευτή μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απογραφής.
 • Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του ελέγχου μας, τις επιστολές των Νομικών Συμβούλων και τα πρωτόκολλα απογραφής των Δήμων προκύπτει ότι υπάρχουν επίδικες αγωγές σε βάρος του Δήμου για τις οποίες έπρεπε κατά την γνώμη μας να σχηματισθεί πρόβλεψη για την περίπτωση επιδίκασης των υποθέσεων σε βάρος του Δήμου ποσού ευρώ 300.000,00. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», η κατάσταση απογραφής έναρξης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Δήμου ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς του Π.Δ. 315/1999 που είναι σχετικές με την κατάρτιση αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Με την υπΆ αριθ. πρωτ.: 74445/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο άρθρο 3, αναγνωρίζεται το ενδεχόμενο λαθών στην απογραφή έναρξης και καθορίζεται ο τρόπος μεταγενέστερης διόρθωσης. Αργοστόλι, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ο O ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ A. ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Χ. ΒΑΓΙΩΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ Α. Α.Δ.Τ. ΑΖ 094168 Α.Δ.Τ. ΑΕ 781522 Α.Δ.Τ. Π 644649 Α.Δ.Τ. ΑΒ 826431/07 Α.Α.Ο.Ε. 1694 Α ΤΑΞΗΣ Ακολούθως το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος ο οποίος αναφέρει τα εξής: Έχοντας υπΆ όψη όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκριση της απογραφής περιουσίας-ισολογισμού έναρξης 01-01-2011. Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών όπως αναλυτικά περιγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά . Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τα παραπάνω μειοψηφούντων των Συμβούλων κ.κ. Ν. Γκισγκίνη, Στ. Γρηγορόπουλου, Γ. Κουρούκλη, Μ. Κοτσιλίνη, Β. Ρουχωτά, Α.Ζαπάντη, Π. Ρασσιά, Ν. Σκλάβου, Σπ. Παπαδάτου, Σπ. Σαμούρη, Δ. Αραβαντινού, οι οποίοι ψηφίζουν κατά ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει τα οικονομικά στοιχεία όπως αυτά αποτυπώθηκαν στον ισολογισμό απογραφής έναρξης 31/12/2010.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ Τ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

 

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς