ESPA

Νέα - Δελτία Τύπου

Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Αργοστολίου και αρμοδιότητές τους

07/09/2020
Νέα - Δελτία Τύπου >>

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πλατεία Βαλλιάνου

': 2671360159-60161

7: 2671022572

email:  dimarxos_argοstoliou@argostoli.gov.gr

   

 

               Αργοστόλι, 7/9/2020

               Αρ.Πρωτ.: 16033

               Αριθμ. Απόφασης: 509

 

    

        

 

                                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Απόφαση

 

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου,

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν 4555/2018 και ισχύει έως σήμερα.

3.     Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4.    Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 Ν. 4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα σύμφωνα με τα στοιχεία πληθυσμού της αριθμ. 28549/16-4-2019 αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του   Δήμου  Αργοστολίου, ανέρχεται στους 23.499 κατοίκους.

6.Το γεγονός ότι ο Δήμος Αργοστολίου έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.

 

7.Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 7 (πέντε έμμισθοι και δύο άμισθοι) Αντιδήμαρχοι.

8.Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: «Ορισμός Αντιδημάρχων».

9.Το Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 3257/Β/2019) όπως ισχύει έως σήμερα.

10. Τις με αριθμ. 7/66/02-09-2019 (ΑΔΑΩΞΘΙ46ΜΓΤΤ-58Ε), 15/694/11-09-2019 (ΑΔΑ ΩΛΥΒ46ΜΓΤΤ-ΗΒΘ), 49/2247/04-10-2019 (ΑΔΑ 9Π8Θ46ΜΓΤΤ-13Η),  138/5585/06-04-2020 (ΑΔΑ ΩΑΤΟ46ΜΓΤΤ-90Ε) Αποφάσεις Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αργοστολίου, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με θητεία που θα διαρκέσει γα ένα έτος από τη  δημοσίευση της απόφασης και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Ø  Τον κ. Γεώργιο Τσιλιμιδό, ως Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1. Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως,

-την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας, Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης και υπηρεσιών ΚΕΠ (όπως οι αρμοδιότητες αυτές περιγράφονται στα άρθρα 13 και 16 του Μεταβατικού Ο.Ε.Υ του Δήμου).

- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

- τη λειτουργία των ΚΕΠ

-την κατά τόπον αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται

- την υπογραφή της  υπηρεσιακής αλληλογραφίας  και των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 

2. Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Πολιτισμού και Παιδείας (όπως οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 8 του Μεταβατικού ΟΕΥ του Δήμου) και ιδίως,   

- τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

- θέματα ψηφιοποίησης των διαδικασιών

- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

 

- Τομέας Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

-Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.

-Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία.

-Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

-Η χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

-Η υποστήριξη πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, φιλαρμονικών, σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, ζωγραφικής και γλυπτικής.

 

-Τομέας  Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

-Η παρακολούθηση αθλητικών εγκαταστάσεων (αδειοδοτήσεις, έλεγχος, συντήρηση και λειτουργία) όπως δημοτικών και κοινοτικών  αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.

-Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

 

- την υπογραφή της  υπηρεσιακής αλληλογραφίας  και των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 

3. Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των φύλων, (όπως οι αρμοδιότητες αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του Μεταβατικού Ο.Ε.Υ του Δήμου) και ιδίως,

-θεμάτων υποστήριξης ευπαθών ομάδων, αστέγων, οικονομικά αδυνάτων

-θεμάτων ισότητας των φύλων

-θεμάτων υποστήριξης προγραμμάτων για την προαγωγή της υγείας των δημοτών

-θεμάτων παροχής Βοήθειας στο Σπίτι

-την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Πρόνοιας.

 

4.Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, όταν αυτός  απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Σε περίπτωση απουσίας και του Αναπληρωτή Δημάρχου, τον Δήμαρχο θα αναπληροί στα καθήκοντά και υποχρεώσεις του ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Σαμούρης.

 

Ø  Τον κ. Διονύσιο Μινέτο, ως Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει  τις καθ‘ ύλην αρμοδιότητες:

Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (όπως περιγράφονται στο άρθρο 15 του Μεταβατικού Ο.Ε.Υ του Δήμου)   και συγκεκριμένα:

-       την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο,  Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων καθώς και θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και

-       την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 

Ø  Τον κ. Σπυρίδωνα Σαμούρη, ως Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει

1.τις κατά τόπον αρμοδιότητες:

-       της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, του ηλεκτροφωτισμού και της φροντίδας και συντήρησης του οδικού δικτύου και των αγροτικών οδών της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου.

-       την μέριμνα και διαχείριση θεμάτων αιγιαλού και παραλίας όπως ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία και την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων ακτών στην Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου

2. τις  καθ’ ύλην αρμοδιότητες σε θέματα συντήρησης των Δημοτικών Κτιρίων, συντήρησης και διαχείρισης  των οχημάτων και του εξοπλισμού, συντήρησης και επιμέλειας  των χώρων πρασίνου, τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας), την υπογραφή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

3. τις  καθ’ ύλην αρμοδιότητες σε θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του Μεταβατικού Ο.Ε.Υ) καθώς και την υπογραφή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

 

 

Ø  Την κα Κρυσταλία Μιχαλάτου, ως Αντιδήμαρχο, και της μεταβιβάζει 

τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς και συγκεκριμένα:

-       της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, του ηλεκτροφωτισμού και της φροντίδας και συντήρησης του οδικού δικτύου και των αγροτικών οδών  

-       την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών

-       την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται

-       τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού

-       την διαχείριση των οχημάτων

-       την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, 

-       τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους,

-       την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων καθώς  και

-       την μέριμνα και διαχείριση θεμάτων αιγιαλού και παραλίας όπως ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία και την ευθύνη υλοποίησης  των προγραμμάτων ακτών.

 

Επιστροφή στην κατηγορία

Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς