ESPA

Νέα - Δελτία Τύπου

Παράταση του δικαιώματος υποβολής αιτήσεων για απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας

28/04/2022
Νέα - Δελτία Τύπου >>

Αίτηση απευθείας ανάθεσης έτους 2022

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου

Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι

 

               

 

 

   

    Αργοστόλι,28.04.2022

                       Αριθμ. Πρωτ.: 7255

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση του δικαιώματος υποβολής αιτήσεων για απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας.

 

               Με την υπ’ αριθ. 49552ΕΞ2022 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Εσωτερικών παρατάθηκε το δικαίωμα παραχώρησης της  απλής  χρήσης  αιγιαλού, παραλίας κ.λ.π., από  τους ΟΤΑ  σε τρίτους έως  29-07-2022.

            Α) Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι όσοι τυγχάνουν  ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής, δεν έχουν σύμβαση παραχώρησης σε ισχύ  και επιθυμούν την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά:

1. Άδεια λειτουργία /Γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΥΕ,

2. Έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτέες από τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 2971/2001 χρήσεις,

3. Δημοτική ενημερότητα,

4. Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014 ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό «Ελεύθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε (www.ktimatologio.gr) ή απόσπασμα τοπογραφικού   διαγράμματος  καθορισμού   οριογραμμών   αιγιαλού   και  παραλίας

 

όπου αυτός υφίσταται. Στα ανωτέρω θα αποτυπώνεται υπό μορφή πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος έμπροσθεν της πρόσοψης της επιχείρησης, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού.

            Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία πρέπει να υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (καταστατικό). Οι ως άνω απευθείας παραχωρήσεις θα έχουν διάρκεια μέχρι 31-12-2022.

            Β)  Επίσης κατ’ εξαίρεση για το έτος 2022 δύνανται να υποβάλουν αίτηση για απευθείας παραχώρηση και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα της υποπερ. γγ΄ της περ.  β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, τα οποία λειτουργούν νόμιμα. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα τηρηθεί η ίδια ως άνω διαδικασία και τα ίδια δικαιολογητικά ενώ η παραχώρηση θα έχει διάρκεια μέχρι τις 31-10-2022.

            Οι αιτήσεις με τα νόμιμα δικαιολογητικά  και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα παραδίδονται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Α΄ Όροφος, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Κυριακάτου (τηλέφωνο 2671022933 εσ. 33) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την προστασία των πολιτών από την πανδημία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μόνο κατόπιν ραντεβού στο παραπάνω τηλέφωνο.

Σε περίπτωση που μέχρι την 20.05.2022 δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού ο Δήμος μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά περίπτωση.

Τέλος επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων της ήδη εκδοθείσας ΚΥΑ.

                                                                                                    Ο Δήμαρχος

                                                                                            Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς