ESPA

Οργανισμοί-Επιχειρήσεις

Δημοτική Επιχείρηση 'Υδρευσης και Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Λεωφ. Βεργωτή 63, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100

ΤΗΛ: 2671023064, FAX: 2671024668

 Α.Φ.Μ: 999414135, Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

Με την υπ’αριθμ. 97082/18-06-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, συστήνεται διαδημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης στον Νομό Κεφαλληνίας με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς», με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΔ.Ε.Τ.Α.Δ.Κ.», η οποία διέπεται ως προς την λειτουργία της από τις διατάξεις του ν.1069/1980 (Α’ 191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως ισχύει.

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία της επιχείρησης είναι «KEFALONIA WATER AND SEWAGE INTERMUNICIPAL COMPANY», και διακριτικό τίτλο «DIADEYAD KEFALONIA».

Η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται διατάξεις του ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ.1 του ν.1069/1980).

Στην διαδημοτική επιχείρηση συμμετέχουν οι κάτωθι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας:

1. Δήμος Αργοστολίου,

2. Δήμος Σάμης και

3. Δήμος Ληξουρίου.

 

Έδρα της επιχείρησης είναι η έδρα του Δήμου Αργοστολίου, δηλαδή η πόλη του Αργοστολίου. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια των Δήμων Αργοστολίου, Σάμης και Ληξουρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

 

 

 

 

Σκοποί της επιχείρησης είναι:

1. η παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,

2. η συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και η παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,

3. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης 2, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

4. Η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος άρδευσης, της εμφιάλωσης και εμπορίας πόσιμου νερού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [άρθρο 1 παρ.3 εδ.α’, β’ & γ’ του ν.1069/1980 (Α’ 191), όπως ισχύει].

 

Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη, για την συγκρότηση του οποίου ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 3 του ν.1069/1980, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αργοστολίου συμμετέχει με δώδεκα (12) μέλη στο Διοικητικό της Συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές του από το αντίστοιχο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι:

1. ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος,

2. επτά (7) αιρετά μέλη εκ των οποίων τα τέσσερα (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου,

3. ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων,

4. ένας (1) εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού ή Κοινωνικού Υορέα,

5. δύο  (2) δημότες

 

Οι Δήμοι Σάμης και Ληξουρίου συμμετέχουν έκαστος με τρία (3) αιρετά μέλη, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων τα δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου.

Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας υποδεικνύει εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου. Τα λοιπά μη αιρετά μέλη (δημότες) ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου, τηρουμένης της αναλογίας της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.4623/2019, όπως αντικατεστάθη με την παρ.3 του άρθρου 177 του ν.4635/2019 (Α’ 167).

Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του δήμου της έδρας της επιχείρησης, ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.

Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης, που ορίζεται από τον Πρόεδρό του.

Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: α) εκπροσωπεί την επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε αρχής και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, β) μπορεί, μόνο σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή, και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρει και αντικρούει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της επιχείρησης, των πράξεων αυτών υποβαλλομένων αμέσως στο Συμβούλιο για έγκριση και γ) υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1069/1980).

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης είναι τα κάτωθι:

 

 1. ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πρόεδρος
 2. ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Α/πρόεδρος
 3. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Μέλος
 4. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ, Μέλος
 5. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μέλος
 6. ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μέλος
 7. ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μέλος
 8. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Μέλος
 9. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, Μέλος
 10. ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Εκπρόσωπος Δημοτών
 11. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εκπρόσωπος Δημοτών
 12. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Εκπρόσωπος Φορέα
 13. ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης
 14. ΣΠΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης
 15. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης
 16. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου
 17. ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου
 18. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου
 19. ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ, Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΥΑΚ

Το προσωπικό της επιχείρησης συνδέεται με αυτήν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 7 παρ.2 ν.1069/1980) και προσλαμβάνεται με βάση αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για την πρόσληψη του προσωπικού των ΟΣΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 258 ΚΔΚ ν.3463/2006 και άρθρο 1 παρ.1 ν.1069/1980, όπως ισχύει).

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλλονιάς (ΔΙΑΔ.Ε.Τ.Α.Δ.Κ.) από την έναρξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και διαπιστώνεται ως προσωπικό αυτής με απόφαση του Προέδρου της, η οποία αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Προσωπικό για την πρόσληψη του οποίου έχει εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή εκκρεμεί διαδικασία μετάταξης προσλαμβάνεται ή μετατάσσεται στην Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς (άρθρο 156 παρ. 12 του ν.4600/2019).

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου συνεχίζονται μέχρι την λήξη τους από την Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς, η οποία από την έναρξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη (άρθρο 156 παρ. 13 του ν.4600/2019).

Η καθημερινή εργασία της επιχείρησης ελέγχεται από το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση του σκοπού της επιχειρήσεως, προΐσταται του προσωπικού και έχει την μέριμνα και την ευθύνη της εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού  Συμβουλίου. 

Το προσωπικό της επιχείρησης αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 42 άτομα από τα οποία τα 10 είναι μόνιμοι υπάλληλοι των τριών Δήμων με απόσπαση στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

 

Γραφεία της επιχείρησης για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών λειτουργούν:

 1. Λεωφ. Βεργωτή 63 στο Αργοστόλι, τηλ. 26710-23064

2. Κεραμειές Λειβαθούς, τηλ. 2671068336

3. Ιωάννου Μεταξά (έναντι Αστυνομικού Τμήματος), Σάμη, τηλ. 2674023744

  

Επίσης βλάβες κατά τις απογευματινές ώρες μπορούν να δηλωθούν στο 26710-22958.

 

 


Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς