ESPA

"Αντώνης Τρίτσης"

 

Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων με την συμβολική επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» είναι ένα καινοτόμο, Ευέλικτο και Στοχευμένο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και την εξομάλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID 19

Βασικός σκοπός του Νέου Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα αποτελούν στόχους του προγράμματος:

         I.    Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών,

        II.    Η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας,

       III.    Η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και  ειδικότερα η στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής

      IV.    αυτοδιοίκησης,

        V.    Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού,

      VI.    Η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Οι στόχοι του Προγράμματος υλοποιούνται μέσω μελετών για την ωρίμανση πράξεων του παρόντος προγράμματος, καθώς και της τρέχουσας και της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, κατασκευής τεχνικών έργων, της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο, καθώς και μέσω οποιαδήποτε άλλης πρόσφορης δράσης στους τομείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α και Β΄ βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ, όπως ενδεικτικά: περιβάλλον, απασχόληση, ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, ανακύκλωση, πολιτική προστασία, δημόσια υγεία, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός.

Η προγραμματική περίοδος είναι τα έτη 2020 - 2023, με δυνατότητα παράτασης.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

27/01/2022
"Αντώνης Τρίτσης" >>

Τίτλος  Έργου

 

Ανάπλαση και αναβάθμιση δικτύου πλατειών, πεζοδρόμων και κεντρικής αγοράς πόλεως Αργοστολίου

Κύριος του Έργου

 

Δήμος Αργοστολίου

Ποσό Χρηματοδότησης

 

6.052.101,08 €

 

 

Φυσικό Αντικείμενο του Έργου

 

 

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Το αντικείμενο του 1 ου Υποέργου (Κύριο Υποέργο) με τίτλο “Ανάπλαση και αναβάθμιση δικτύου πλατειών, πεζόδρομων και κεντρικής αγοράς πόλεως Αργοστολίου”, αφορά την ανάπλαση και αναβάθμιση δικτύου πλατειών, πεζόδρομων και μικρού μήκους κάθετων οδών με κλίσεις μεγαλύτερες του 15% (με σκαλοπάτια κατά θέσεις), καθώς και της Κεντρικής Αγοράς  (παραλιακό μέτωπο) της πόλεως του Αργοστολίου που περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα 152Α και 152Β, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως (ΦΕΚ 934Δ'/07-10-1986).Τα έργα ανάπλασης αφορούν τριάντα πέντε (35) πεζόδρομους και μικρού μήκους κάθετους οδούς με σκαλοπάτια, με συνολικό μήκος 2.130,50mκαι μέσο πλάτος 5,00m. Οκτώ(8) μικρές πλατείες συνολικής επιφάνειας 8.080,00m2 και την Κεντρική Αγορά (παραλιακό μέτωπο) της πόλης έκτασης 3.196,00m2 .

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις εκτείνονται σε όλο το εύρος του σχεδίου της πόλης του Αργοστολίου. Τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος είναι η περιοχή των Λαϊκών και Εργατικών Κατοικιών, οι πεζόδρομοι της περιοχής του Αγίου Ελευθερίου-Μητρόπολης και πέριξ της Βιβλιοθήκης, όπου θα αποτελέσουν και πρόταση “Μαθητικής Διαδρομής” (οδός Γερ. Μαυρογιάννη), οι πεζόδρομοι της περιοχής του Μαϊστράτου, οι κάθετοι της οδού Χαροκόπου, καθώς και η ανάπλαση της &Κεντρικής Αγοράς.

 

Συνοπτικά οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν για τις ανωτέρω αναπλάσεις και είναι κυρίως οι ακόλουθες:

· Χωματουργικά: Αποξηλώσεις- καθαιρέσεις υφιστάμενου οδοστρώματος από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα, πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου, κρασπεδόρειθρων, τσιμεντόπλακων, ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας. Καθώς και γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη και εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά.

· Οδοστρωσία: Κατασκευή οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου. Εν συνεχεία θα κατασκευαστεί πλάκα σκυροδέματος ποιότητας C20/25 πάχους 15εκ ελαφρά οπλισμένη με δομικό πλέγμα Τ131. Αποκατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων παροχών ύδρευσης, προσαρμογή στάθμης υφιστάμενων μεταλλικών καλυμμάτων φρεατίων ύδρευσης, επισκευή υφισταμένων σκαλοπατιών, αποκατάσταση τμημάτων τοιχοποιίας, περιφράξεων, πλακιδίων κλπ, κατασκευή κρασπέδων παρτεριών πρασίνου από έγχυτο σκυρόδεμα C20/25 και χαλύβδινο οπλισμό Β500C και η επένδυσή τους με πλάκες από γρανίτη σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας.

· Τεχνικά: Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης. Σε τμήμα της πλατείας Παυλ. Μπακογιάννη επί της οδού Σ. Γαλιατσάτου, θα κατασκευασθούν εκατέρωθεν δύο τοιχία αντιστήριξης μήκους 8μ το καθένα με κυμαινόμενο ύψος 1μ έως 50εκ προκειμένου να εφαρμοστεί το πολεοδομικό σχέδιο και η οδός Κουρβισιάνου να συνδεθεί με την οδό Γαλιατσάτου. Στον κοινόχρηστο χώρο στην περιοχή του κολυμβητηρίου πρόκειται να κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης μήκους 5μ και ύψους από 1.5 μ, προκειμένου να αντιστηρίξει το παρακείμενο πεζοδρόμιο.

· Επενδύσεις – επιστρώσεις: Τοποθέτηση κρασπέδων από γκρι γρανίτη, επιστρώσεις δαπέδων πεζόδρομων με κυβόλιθους από γρανίτη διαστάσεων 10Χ10Χ5 εκ διαφόρων αποχρώσεων τοποθετημένοι με τσιμεντοκονίαμα όπως υποδεικνύονται στα σχέδια της μελέτης. Επιστρώσεις δαπέδων, πλατειών, βαθμίδων και όψεων με πλάκες γρανίτη διαστάσεων 40x60, 60x60 cm, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Κατά μήκος της παραλιακής ζώνης επιστρώσεις δαπέδων με δίχρωμο βότσαλο (λευκό – μαύρο) και επιστρώσεις από πλάκες πέτρας τύπου &Φάλαρης&Κεφαλονιάς, πολυμεγέθεις (ορθογωνισμένες) πλάκες πάχους 3 cm..

Κατασκευή λωρίδων όδευσης τυφλών και ειδικών αποτμίσεων πλατειών (ράμπα ΑΜΕΑ).

· Σήμανση και ασφάλεια: Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σιδηροσωλήνων κυγκλιδωμάτων καθώς και ρυμθιστικών και πληροφοριακών πινακίδων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νουσας

Υπηρεσίας.

· Οδοφωτισμός και ΗΜ: Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών επί κωνικού ιστού 4m από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές FRP, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο τιμολόγιο της μελέτης καθώς επίσης, και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισμού από FRP 4m (FibreReinforcedPolymer - οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές).· Έργα πρασίνου: Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας Δ3 και Δ4 και Δ8. Τοποθέτηση καθισμάτων και παγκακιών και καλαθιών αχρήστων, όπως περιγράφονται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

 

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Το αντικείμενο του 2 ου Υποέργου με τίτλο «Αρχαιολογική επίβλεψη και σωστικές εργασίες», σύμφωνα με το αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΦΙ/ΤΠΚΑΜ/695902/494181/4385/1286/21-12-20 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης, αφορά την αρχαιολογική παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών για την απρόσκοπτη πορεία ολοκλήρωσης του 1ου Υποέργου.

Για την υλοποίησή του θα γίνει πρόσληψη του απολύτως αναγκαίου προσωπικού και συγκεκριμένα ενός Αρχαιολόγου ενός Εργατοτεχνίτη και ενός Υπαλλήλου ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ώστε να ελέγχονται οι εκσκαφικές εργασίες για το χρονικό διάστημα (8) μηνών (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του 1 ου Υποέργου) με αρχικό προϋπολογισμό 50.000,00€ που θα αφορά δαπάνες μισθοδοσίας και προμήθειας εξοπλισμού και αναλώσιμων

 

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του  Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς