ESPA

"Ιόνια Νησιά 2014-2020"

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 226.924.699 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 181.539.758 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 45.384.941 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

 Όραμα
«Η βιώσιμη ανάπτυξη των Ιόνιων νησιών με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, μέσα από την αξιοποίηση της οικονομίας της γνώσης, του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος». 

Στόχοι

·        Τόνωση της ανταγωνιστικότητας

·        Ενίσχυση προσόντων ανθρώπινου δυναμικού

·        Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού

·        Αντιμετώπιση πιέσεων και περιορισμών νησιωτικότητας

Ενδεικτικές Δράσεις

ü  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

ü  Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

ü  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ü  Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

ü  Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων

ü  Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ü  Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

ü  Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

ü  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ

ü  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

ü  Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

 Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

·        Κάτοικοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

·        Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ.)

·        Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

·        6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ιονίων-Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας

·        ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

·        ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις

·        Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, παλιννοστούντες, κάτοικοι απομονωμένων – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)

Πορεία υλοποίησης προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013, Άρθρο 50.

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητές του, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του περιεχομένου τους για τους πολίτες.

 

ΕΡΓΑ

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου στην Κεφαλονιά

Posted by admin (marilu) on 07/07/2022
"Ιόνια Νησιά 2014-2020" >>

Τίτλος έργου

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου στην Κεφαλονιά

Κύριος του ‘Εργου

Δήμος Αργοστολίου

Απόφαση ένταξης

ΑΔΑ: 6ΓΖΩ7ΛΕ-9ΚΥ

Ποσό χρηματοδότησης

1.274.141,69 €

Φυσικό Αντικείμενο του έργου

Σύµφωνα µε την µελέτη η γενική διάταξη του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου, θα ακολουθήσει γενικά τη διάταξη του σημερινού δικτύου. Θα αποτελείται δηλαδή από δύο εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης :

-        Το εσωτερικό δίκτυο που θα τροφοδοτείται από τη δεξαµενή Αγίου Βασιλείου και θα υδροδοτεί µε πόσιµο νερό το µμεγαλύτερο τµήµα της πόλης.

-        Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης που θα τροφοδοτείται από τη δεξαµενή Μιχαλιτσάτων και θα υδρεύει το υπόλοιπο τµήµα.

Επειδή κάθε ένα από τα δύο δίκτυα ύδρευσης, όπως αυτά λειτουργούν σήµερα, υδροδοτούν και περιοχές της πόλης που βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις από τις αντίστοιχες δεξαµενές µε αποτέλεσµα τη σηµαντική πτώση της πίεσης, έγιναν ορισµένες µικρές αλλαγές των περιοχών που αυτά καλύπτουν.

Συγκεκριµένα από το δίκτυο Αγίου Βασιλείου θα υδροδοτούνται τα τµήµατα 8 και 9 και οι οικίες κατά µήκος του δρόµου προς Υπαπαντή που µέχρι σήµερα υδροδοτούνταν από το δίκτυο Μιχαλιτσάτων και από το δίκτυο Μιχαλιτσάτων θα υδροδοτείται το τµήµα 2 που µέχρι σήµερα υδροδοτούνταν από το δίκτυο Αγίου Βασιλείου (βλ. σχέδιο 3). Με τη µελέτη προβλέπεται, κατ’ αρχήν, η αντικατάσταση όλων των αγωγών που είναι κατασκευασµένοι µε σωλήνες αµιαντοτσιµέντου (Α/Ζ). Εκτός από αυτούς τους αγωγούς θα αντικατασταθούν και ορισµένοι αγωγοί ΡΕ και PVC γιατί έχουν µικρές διαµέτρους µε αποτέλεσµα τη µεγάλη πτώση πίεσης και την αδυναµία εξασφάλισης των απαιτούµενων πιεζοµετρικών υψών σε εκτεταµένα τµήµατα του δικτύου. Όλοι οι νέοι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου προβλέπεται να διέλθουν από τους δρόµους του ρυµοτοµικού σχεδίου. Το συνολικό µήκος των νέων αγωγών ανέρχεται σε 13.666 µ. και η διάταξή τους φαίνεται στις σχετικές οριζοντιογραφίες της µελέτης. Με την παρούσα πράξη αναµένεται να µειωθούν οι διαρροές από ποσοστό 70% που είναι τώρα σύµφωνα µε τη µελέτη ελέγχου διαρροών που έχει κατατεθεί σε ποσοστό 5%

Last changed: 07/07/2022 at 13:20:26

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς