ESPA

"Ιόνια Νησιά 2014-2020"

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 226.924.699 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 181.539.758 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 45.384.941 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

 Όραμα
«Η βιώσιμη ανάπτυξη των Ιόνιων νησιών με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, μέσα από την αξιοποίηση της οικονομίας της γνώσης, του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος». 

Στόχοι

·        Τόνωση της ανταγωνιστικότητας

·        Ενίσχυση προσόντων ανθρώπινου δυναμικού

·        Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού

·        Αντιμετώπιση πιέσεων και περιορισμών νησιωτικότητας

Ενδεικτικές Δράσεις

ü  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

ü  Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

ü  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ü  Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

ü  Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων

ü  Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ü  Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

ü  Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

ü  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ

ü  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

ü  Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

 Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

·        Κάτοικοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

·        Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ.)

·        Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

·        6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ιονίων-Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας

·        ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

·        ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις

·        Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, παλιννοστούντες, κάτοικοι απομονωμένων – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)

Πορεία υλοποίησης προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013, Άρθρο 50.

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητές του, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του περιεχομένου τους για τους πολίτες.

 

ΕΡΓΑ

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά

Posted by admin (marilu) on 07/07/2022
"Ιόνια Νησιά 2014-2020" >>

Τίτλος έργου

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά

Κύριος του ‘Εργου

Δήμος Αργοστολίου

Απόφαση ένταξης

ΑΔΑ: ΩΜ9Γ7ΛΕ-Φ7Γ

Ποσό χρηματοδότησης

185.899,14 €

Φυσικό Αντικείμενο του έργου

Το ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Αργοστολίου επιφάνειας 2.535 τ.µ. διαθέτει θερµαινόµενη κολυµβητική δεξαµενή επιφάνειας 1050 µ2 και όγκου 2205 µ3, και δεύτερη µη θερµαινόµενη κολυµβητική δεξαµενή, διαστάσεων 10,00µ.X12,50µ. Το κτίριο αποτελείται από 3 επίπεδα µε εξώστες δυναµικότητας 1000 θέσεων, γραφεία διοίκησης, ιατρείο, γυµναστήριο, αποδυτήρια, σάουνα, καταιονητήρες, WC και για ΑΜΕΑ. Είχε εκδοθεί το µε Α.Π. 65573/2013 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που κατατάσσει το κτίριο στην κατηγορία Ε και µε τις παρακάτω παρεµβάσεις θα κατατάσσεται στην Β Ενεργειακή Κατηγορία:

Α) Αντικατάσταση 40 λαµπτήρων πυράκτωσης µε λαµπτήρες συµπαγείς φθορισµού 9watt απόδοσης 60lm/w.

Β) Εγκατάσταση µίας αντλίας θερµότητας ή συστοιχία αντλιών υψηλής θερµοκρασίας (65 0C) συνολικής ισχύος 100 Kw πολυβάθµια (inverter) για τη θέρµανση του κτηρίου και παραγωγής θερµού νερού, θα τοποθετηθούν στον περιβάλλοντα χώρο εξωτερικά του µηχανοστασίου. Εγκατάσταση δοχείου αδράνειας 500 lt και σύνδεση του µε την αντλία θερµότητος και µε τον κεντρικό συλλέκτη του λέβητα. Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων µε την µόνωσή τους, καθώς και µόνωση υπαρχόντων δικτύων, κατασκευή εγκατάσταση και σύνδεση ηλεκτρολογικού πίνακα καθώς και κατασκευή εγκατάσταση και σύνδεση πίνακα αυτοµατισµών.

Γ) Χρήση δύο αντλιών θερµότητας ή συστοιχία αντλιών υψηλής θερµοκρασίας (65 0C) συνολικής ισχύος 300 Kw η κάθε µία µονοβάθµιες για τη θέρµανση της κολυµβητικής δεξαµενής, θα τοποθετηθούν στον περιβάλλοντα χώρο εξωτερικά του µηχανοστασίου, θα συνδεθούν απευθείας στους πλακοειδείς εναλλάκτες του δικτύου ανακυκλοφορίας του νερού της κολυµβητικής δεξαµενής. Ο υπάρχον λέβητας δεν θα καταργηθεί & θα χρησιµοποιείται για την εκκίνηση του συστήµατος στην αρχή κάθε περιόδου. Περιλαµβάνονται επίσης η κατασκευή δικτύων σωληνώσεων µε µόνωση καθώς και µόνωση των υπαρχόντων δικτύων, εγκατάσταση και σύνδεση ηλεκτρολογικού πίνακα ισχύος, εγκατάσταση και σύνδεση πίνακα αυτοµατισµών.

∆) Θερµοµόνωση του περιµετρικού τοιχίου της.

Ε) Θερµοµόνωση υφιστάµενης αποθήκης ζεστού νερού χρήσης (boiler) και µόνωση τµηµάτων υφιστάµενων σωληνώσεων.

ΣΤ) Συσκευές διόρθωσης συν. φ για το σύνολο της ηλεκτρικής ισχύος του κολυµβητηρίου.

Μετά τις παρεµβάσεις εκδόθηκε το 03-12-18 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που κατατάσσει το κτίριο στην κατηγορία Β.

Last changed: 07/07/2022 at 13:30:01

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς