ESPA

"Ιόνια Νησιά 2014-2020"

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 226.924.699 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 181.539.758 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 45.384.941 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

 Όραμα
«Η βιώσιμη ανάπτυξη των Ιόνιων νησιών με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, μέσα από την αξιοποίηση της οικονομίας της γνώσης, του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος». 

Στόχοι

·        Τόνωση της ανταγωνιστικότητας

·        Ενίσχυση προσόντων ανθρώπινου δυναμικού

·        Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού

·        Αντιμετώπιση πιέσεων και περιορισμών νησιωτικότητας

Ενδεικτικές Δράσεις

ü  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

ü  Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

ü  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ü  Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

ü  Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων

ü  Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ü  Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

ü  Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

ü  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ

ü  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

ü  Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

 Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

·        Κάτοικοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

·        Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ.)

·        Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

·        6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ιονίων-Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας

·        ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

·        ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις

·        Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, παλιννοστούντες, κάτοικοι απομονωμένων – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)

Πορεία υλοποίησης προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013, Άρθρο 50.

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητές του, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του περιεχομένου τους για τους πολίτες.

 

ΕΡΓΑ

Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Κεφαλλονιά

Posted by admin (marilu) on 24/08/2022
"Ιόνια Νησιά 2014-2020" >>

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

573.816,64 ευρώ

 

ΑΔΑ:66577ΛΕ-ΘΟΤ

 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων τοπικής εμβέλειας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα, για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα αναπτύχθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009- 2013», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και το οποίο ενσωματώθηκε το 2010 στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα αποτέλεσαν υπηρεσίες πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΚΕΣΥ) στην Κεφαλονιά, η οποία περιλαμβάνει και τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής:

- Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης.

- Δράσεις προώθησης στην απασχόληση.

- Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου.

- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας», το Συμβουλευτικό Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει γυναίκες – θύματα βίας σε Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας (legal aid) για την εκπροσώπησή τους σε δικαστήρια. Ωφελούμενες αυτών των δράσεων υποστήριξης και αρωγής είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί/υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.). Σημειώνεται ότι δεν τίθεται κατ' αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών.

Last changed: 24/08/2022 at 12:59:21

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς