ESPA

Νέα - Δελτία Τύπου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Dentist Pass»: Μέτρο ενίσχυσης για την προληπτική οδοντιατρική φροντίδα σε παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών, στα ΚΕΠ του Δ. Αργοστολίου (ΕΩΣ 22/10/2023)

09/06/2023
Νέα - Δελτία Τύπου >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Κεφαλληνίας

Δήμος Αργοστολίου

Διεύθυνση: Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών      

Ταχ.Δ/νση:21ηςΜαΐου Αργοστόλι 28100 Τηλ.:26713-61000- e-maill d.argostoliou@kep.gov.gr                    

 

     

                          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Dentist Pass»

                στα ΚΕΠ του Δ. Αργοστολίου (ΕΩΣ 22/10/2023)

 

Πρόγραμμα «Dentist Pass»: Μέτρο ενίσχυσης για την  προληπτική οδοντιατρική φροντίδα  σε παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη  2011 έως και 2016, κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα στην και διαθέτουν ΑΜΚΑ είτε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ « Dentist Pass»:

Ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία του παιδιού ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη και ενεργεί ως ο εκπρόσωπος του παιδιού. Το φυσικό αυτό πρόσωπο, στο οποίο πιστώνεται το ποσό της ενίσχυσης, νοείται ως ο Δικαιούχος της ενίσχυσης.

 

ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Ανά ωφελούμενο παιδί,  ποσό των σαράντα (40) ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο πιστώνεται στον δικαιούχο σε μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (Dentist Pass).

 

  Προσκομίζονται στα ΚΕΠ:

  1. Ταυτοποιητικό έγγραφο
  2. Αριθμός ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ
  3. ΑΦΜ δικαιούχου
  4. Αρ. κινητού τηλεφώνου, στον οποίο σκοπεύει να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του προγράμματος. Είναι απαραίτητο το κινητό να διαθέτει δυνατότητα NFC για την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών και να μπορεί να συνδεθεί στο Google pay (πορτοφόλι Google) ή στο Apple pay.
  5. Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
  6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μέσω ΚΕΠ)

Αναλόγως στην ειδική περίπτωση που ανήκει ο αιτών:

·       Δικαστική απόφαση περί Υιοθεσίας

·       Δικαστική απόφαση περί αναδοχής ή σύμβαση αναδοχής

·       Δικαστική απόφαση ανάληψης-άσκησης της επιμέλειας ή εναλλακτικά, συμβολαιογραφική πράξη των δύο γονέων με την οποία έχει αποδοθεί η επιμέλεια/κύρια ευθύνη διατροφής, ή εναλλακτικά ιδιωτικό συμφωνητικό βεβαίας χρονολογίας υπογεγραμμένο από τους δύο γονείς, με το οποίο έχει αποδοθεί η επιμέλεια/κύρια ευθύνη διατροφής.

·       Οικογένειες αλλοδαπών που δεν είναι γραμμένοι στο Εθνικό δημοτολόγιο. Αντί πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, μπορεί να υποβληθεί κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας: Ε1 φορολογικού έτους 2022 ή (εφόσον αυτή δεν έχει υποβληθεί) φορολογικού έτους 2021που να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ή εναλλακτικά εάν το παραπάνω δεν είναι διαθέσιμο, έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος (με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), που εκδίδεται στη χώρα καταγωγής ή στις κατά τόπους πρεσβείες, καθώς και η επικυρωμένη μετάφρασή του (από πιστοποιημένο μεταφραστή ή δικηγόρο) στα ελληνικά.

·       Αλλοδαποί που έχουν καταθέσει Αίτηση Διεθνούς Προστασίας (κατέχουν Δελτίο Αιτούμενου Διεθνή Προστασία ή Δελτίο αιτηθέντος Άσυλο Αλλοδαπού) και δεν έχουν στην κατοχή τους ένα από τα δικαιολογητικά της προηγούμενης περίπτωσης. Αντί πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης μπορεί να υποβληθεί έγγραφο της αρχής υποδοχής και ταυτοποίησης, που να εμφανίζει στοιχεία της οικογένειας ή, σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου, τα στοιχεία του ενήλικου που έχει οριστεί για τη φροντίδα του. Για την τεκμηρίωση της Επιτροπείας, θα πρέπει να υποβάλλεται Δικαστική Απόφαση Ορισμού του Επιτρόπου και επιπλέον, στην περίπτωση που ως Επίτροπος έχει οριστεί Νομικό Πρόσωπο η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Νομικού Προσώπου, με το οποίο εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο να υποβάλει την αίτηση. Στην απόφαση θα πρέπει να μνημονεύονται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του φυσικού προσώπου.

 

Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα του Dentist Pass:

Συμμετέχουν αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία, όλοι οι οδοντίατροι/ορθοδοντικοί που διαθέτουν τερματικό σημείο πώλησης (POS) καταχωρημένο στους κωδικούς κατηγορίας εμπόρων (για οδοντίατρους και ορθοδοντικούς).

 

Απευθείας από τους πολίτες οι αιτήσεις με χρήση κωδικών taxisnet  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://vouchers.gov.gr/dentistpass

 

Tηλέφωνα ΚΕΠ Δ. Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078

                                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς