ESPA

Δήμος

Προσλήψεις/Προκηρύξεις

Πρόσληψη με επιλογή, ενός Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, αποκλειστικής απασχόλησης

17/02/2021
Προσλήψεις/Προκηρύξεις >>

 

                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

NOMOΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                 Αργοστόλι,16-02-2021

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ                           Αρ. Πρωτ:2653

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου 7                                                              

T.Κ : 28100 Αργοστόλι                                                    

Τηλ: 2671360159                                     

e-mail:dimarxos_argostoliou@argostoli.gov.gr                                                                                      

                       

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163  του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ, της παραγράφου ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012.

4.Τον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολίου ( Φ.Ε.Κ 3257/Β΄/ 23-8-2019), όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015

6. Το άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/8687-14-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γεν. Διεύθυνση Κατάσταση Προσωπικού/Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού,  με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

7. Την με αρ.  1134/15-02-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη  πιστώσεων.

8. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 Ν.4038/2012.

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόσληψη με επιλογή, ενός (1)  Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, αποκλειστικής απασχόλησης.

Ειδικότερα:

-Έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη με πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και με αποδεδειγμένη εμπειρία σε σύνταξη μελετών  έργων και διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Τα καθήκοντα που θα ασκεί θα αφορούν σε θέματα εκπόνησης, σύνταξης εκθέσεων και διαχείρισης τεχνικών έργων και μελετών ( υλοποίηση τεχνικών έργων και μελετών, παρακολούθηση του τεχνικού προγράμματος και στην υποβοήθηση σύνταξης τεχνικών δελτίων για την ένταξη έργων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα  χρηματοδότησης ), για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι  αυτά πληρούνται.

Β. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής με πράξη ισοτιμίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

-Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007).

-Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος),  (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).

-Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007).

-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).

-Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).

-Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).

Η πλήρωση της θέσης του  Ειδικού Συνεργάτη, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την  παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη  διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία. Ο Ειδικός  Συνεργάτης υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Δεν ασκεί  αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει  συμβουλές και διατυπώνει  εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχει  ορισθεί να εξυπηρετήσει.

Οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4354/2015  .

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

1. Αίτηση

2. Βιογραφικό Σημείωμα

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

5. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/2007 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007(άρθρο 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους  θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα  από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού

6. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους

Οι αιτήσεις με τα αποδεικτικά των προσόντων και της ειδικότητας των ενδιαφερομένων, θα υποβληθούν και θα πρωτοκολληθούν στο  γραφείο  Δημάρχου (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , με ημερομηνία λήξης πέντε (5) ημέρες από την επόμενη  της  δημοσίευσης  της παρούσας ή την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα.

Η παρούσα δημοσιοποιείται σε μια εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας στην επικράτεια της Κεφαλονιάς, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Διαύγεια και στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Πλ. Βαλλιάνου).

                                                                                                                        

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς