ESPA

"Ιόνια Νησιά 2014-2020"

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 226.924.699 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 181.539.758 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 45.384.941 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

 Όραμα
«Η βιώσιμη ανάπτυξη των Ιόνιων νησιών με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, μέσα από την αξιοποίηση της οικονομίας της γνώσης, του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος». 

Στόχοι

·        Τόνωση της ανταγωνιστικότητας

·        Ενίσχυση προσόντων ανθρώπινου δυναμικού

·        Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού

·        Αντιμετώπιση πιέσεων και περιορισμών νησιωτικότητας

Ενδεικτικές Δράσεις

ü  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

ü  Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

ü  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ü  Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

ü  Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων

ü  Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ü  Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

ü  Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

ü  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ

ü  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

ü  Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

 Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

·        Κάτοικοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

·        Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ.)

·        Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

·        6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ιονίων-Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας

·        ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

·        ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις

·        Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, παλιννοστούντες, κάτοικοι απομονωμένων – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)

Πορεία υλοποίησης προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013, Άρθρο 50.

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητές του, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του περιεχομένου τους για τους πολίτες.

 

ΕΡΓΑ

Συμπλήρωση του αναγκαίου εξοπλισμού για παρεμβάσεις πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών και λοιπών συμβάντων φυσικών καταστροφών στην Κεφαλονιά

Posted by admin (marilu) on 07/07/2022
"Ιόνια Νησιά 2014-2020" >>

Τίτλος έργου

Συμπλήρωση του αναγκαίου εξοπλισμού για παρεμβάσεις πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών και λοιπών συμβάντων φυσικών καταστροφών στην Κεφαλονιά

Κύριος του ‘Εργου

Δήμος Αργοστολίου

Απόφαση ένταξης

ΑΔΑ: ΨΩΜΒ7ΛΕ-ΠΔ0

Ποσό χρηματοδότησης

1.727.431,60 €

Φυσικό Αντικείμενο του έργου

Η εν λόγω Πράξη αποσκοπεί στην προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται έτσι ώστε ο Δήμος Αργοστολίου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να ανταποκριθεί στην παροχή συνδρομής προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας τους, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διαχείρισης των

συνεπειών τους.

Ο Δήμος για την αποτελεσματικότερη δράση του κατά των πυρκαγιών, η συχνότητα των οποίων κάθε χρόνο είναι πυκνή, με καταστροφικές συνέπειες κυρίως στον δασικό πλούτο του νησιού αλλά και στις περιουσίες των πολιτών, έχει συγκροτήσει και Ομάδα Πυροπροστασίας, η οποία όμως διαθέτει ελλιπή και πεπαλαιωμένο εξοπλισμό για να ανταποκριθεί στις ανάγκες πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών, ο οποίος ενισχύεται σημαντικά με την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης.

Η πράξη υλοποιείται με 5 υποέργα τα οποία έχουν ως εξής:

ΥΕ1 "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (τμήμα 11)" : 1 Πυροσβεστικό όχημα εκτός δρόμου 4x4 με δεξαμενές νερού 5000 lt και αφρού 500 lt.

ΥΕ2 "ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (τμήμα 2)" : 2 Καλαθοφόρα οχήματα.

ΥΕ3 "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (τμήμα 7 & 8)": 1 Περιστρεφόμενος ελαστικοφόρος Εκσκαφέας 100HP και 1 Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης.

ΥΕ4 "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (τμήμα 1, 2, 3 & 4)" : 1 Βυτιοφόρο όχημα, 1 Ανατρεπόμενο Φορτηγό μικτού βάρους 19 tn, 1 Ανατρεπόμενο φορτηγό (τετραξονικό) ωφέλιμου φορτίου 18 tn και 1Ανατρεπόμενο φορτηγό 3,5 tn (ωφέλιμο).

ΥΕ5 "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021" (Λοιπά Τμήματα) : 2 Μικρά ανοικτά φορτηγά τύπου pickup 4x4 (Double Cab), 1 Ελαστικοφόρος εκσκαφέας φορτωτής 100 HP και 3 Όχήματα περιπολίας ειδικών συνθηκών 4x4 (S.U.V.) 170HP.

 

Last changed: 07/07/2022 at 13:23:15

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς