ESPA

"Αντώνης Τρίτσης"

 

Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων με την συμβολική επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» είναι ένα καινοτόμο, Ευέλικτο και Στοχευμένο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και την εξομάλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID 19

Βασικός σκοπός του Νέου Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα αποτελούν στόχους του προγράμματος:

         I.    Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών,

        II.    Η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας,

       III.    Η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και  ειδικότερα η στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής

      IV.    αυτοδιοίκησης,

        V.    Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού,

      VI.    Η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Οι στόχοι του Προγράμματος υλοποιούνται μέσω μελετών για την ωρίμανση πράξεων του παρόντος προγράμματος, καθώς και της τρέχουσας και της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, κατασκευής τεχνικών έργων, της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο, καθώς και μέσω οποιαδήποτε άλλης πρόσφορης δράσης στους τομείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α και Β΄ βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ, όπως ενδεικτικά: περιβάλλον, απασχόληση, ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, ανακύκλωση, πολιτική προστασία, δημόσια υγεία, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός.

Η προγραμματική περίοδος είναι τα έτη 2020 - 2023, με δυνατότητα παράτασης.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

27/01/2022
"Αντώνης Τρίτσης" >>

 

Τίτλος  Έργου

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Κύριος του Έργου

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ -

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.)

Απόφαση Ένταξης

ΑΔΑ:9ΦΥΗ46ΜΤΛ6-ΕΛΡ

Ποσό Χρηματοδότησης

 

7.908.133,24 €

Φυσικό αντικείμενο έργου

Η Πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» υλοποιείται με τρία (3) Υποέργα:

1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ : Το αντικείμενο του 1ουΥποέργου (Κύριο Υποέργο) με τίτλο “Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αργοστολίου”αφορά:

Την αντικατάσταση των υφιστάμενων κεντρικών αγωγών από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Οικισμών του Δήμου Αργοστολίου, με αγωγούς από πολυαιθυλένιο (HDPE) τρίτης γενιάς 16atmΤην ένωση των υφιστάμενων δικτύων που αποτελούνται από αγωγούς από PVC με τα νέα δίκτυα που θα κατασκευαστούν.Την τοποθέτηση των ειδικών εξαρτημάτων – συσκευών σε όλο το μήκος των δικτύων των αγωγών που αντικαθίστανται (δικλείδες, φρεάτια δικλείδων, κλπ).Τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης που θα αντικατασταθούν είναι συνολικού μήκους 56.724,00 m.Όλοι οι αγωγοί που θα τοποθετηθούν είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), ονομ. διαμέτρου Φ90 μήκους 3.316 μ. 16 atm, ονομ. διαμέτρου Φ110 μήκους 44.643 μ. 16 atm, ονομ.διαμέτρου Φ125 μήκους 5.632 μ. 16 atm, ονομ. διαμέτρου Φ160 μήκους 1.623 μ. 16 atm, ονομ. διαμέτρου Φ75 μήκους 200 μ. 16 atm, ονομ. διαμέτρου Φ160 μήκους 270 μ. 25 atm, ονομ. διαμέτρου Φ140 μήκους 270 μ. 16 atm, ονομ. διαμέτρου Φ160 μήκους 270 μ. 20 atm και εξωτερικής διαμέτρου Φ180 μήκους 500 μ. ονομαστικής πιέσεως 32 atm.

2Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Το αντικείμενο του 2ουΥποέργου με τίτλο “Αρχαιολογική επίβλεψη και σωστικό έργο”, είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη πορεία και ολοκλήρωσης των εκσκαφικών εργασιών του 1ουυποέργου, σύμφωνα με το υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΦΙ/ΤΠΚΑΜ/168014/114707/1012/289/23-04-2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας &Ιθάκης. Αφορά στην αρχαιολογική παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών και εν συνεχεία την σωστική ανασκαφική έρευνα σε περίπτωση εύρεσης αρχαιοτήτων.Για την υλοποίησή του θα γίνει πρόσληψη του απολύτως αναγκαίου προσωπικού και συγκεκριμένα ενός αρχαιολόγου και δύο ειδικευμένων εργατοτεχνιτών, ώστε να ελέγχονται οι εκσκαφικές εργασίες για το χρονικό διάστημα (11) μηνών (χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του 1ου υποέργου) με αρχικό προϋπολογισμό 70.000,00€ που θα αφορά δαπάνες μισθοδοσίας και προμήθειας εξοπλισμού.

3o ΥΠΟΕΡΓΟ: Το αντικείμενο του 3ου Υποέργου με τίτλο “Έξυπνο Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου και Διαχείρισης του Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Αργοστολιού”αφορά προμήθεια και εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος ελέγχου των διαρροών, συλλογής πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία του εσωτερικού και του εξωτερικού υδραγωγείου των οικισμών του Δήμου Αργοστολίου. Το σύστημα περιλαμβάνει:

       Την προμήθεια και εγκατάσταση συνολικά ογδόντα εννέα (89) Τοπικούς Σταθμούς που αναλύονται σε:

       Τριάντα (30) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) για την τηλεπαρακολούθηση της λειτουργίας δεξαμενών, αντλιοστασίων και γεωτρήσεων,

       Είκοσι (20) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ), για την ρύθμιση της πίεσης εντός των οικισμών,

       Είκοσι πέντε (25) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ) - εκ των οποίων ο ένας διαθέτει και παροχόμετρο (ΤΣΕΠ+Π)

                 Δεκατέσσερις (14) Τοπικούς Σταθμούς Υπολειμματικού Χλωρίου (ΤΣΥΧ) σε ακραίες θέσεις του δικτύου ύδρευσης της περιοχής του Δήμου Αργοστολίου.

       Την προμήθεια και εγκατάσταση στον Δήμο ενός συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.) καθώς και η πιλοτική διασύνδεση 3.800 υφιστάμενων υδρομετρητών που διαθέτουν έξοδο παλμών για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου λαμβάνοντας υπόψη σε πραγματικό χρόνο και την κατανάλωση στις οικίες.

       Την προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών

       Την προμήθεια ενός φορητού οργάνου μέτρησης παροχής και ενός φορητού οργάνου μέτρησης και ανάλυσης ηλεκτρικής ενέργειας.

       Την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους µε σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

       Την τεκμηρίωση – εκπαίδευση και 6-µηνη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος

 

Επιστροφή στην κατηγορία
Δήμος Κεφαλλονιάς Δήμος Κεφαλλονιάς